iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΜΟΝΑΔΑ Α’

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ημερομηνία 25/10/2011
Α.Π. 3707

Πρόσκληση για την υποβολή ολοκληρωμένων σχεδίων ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Ο περιφερειάρχης Κρήτης

Καλεί τους δήμους της Κρήτης για την υποβολή "Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου" (ΟΣΑΠΥ), προκειμένου να αξιολογηθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7: "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης" του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίων 2007-2013, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται.
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα υπόψη σχέδια ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ.
Η επιλογή των σχεδίων θα γίνει μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον "Οδηγό Σύνταξης Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου".
Η υποβολή των σχεδίων είναι δυνατή μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011.
Τα σχέδια υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση Δουκός Μποφόρ 7, 2ος όροφος, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, τις ώρες 09.00-15.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των σχεδίων, την παραλαβή των εντύπων καθώς και τη συμπλήρωσή τους μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μπαλαντινάκη Ιωάννη, τηλέφωνα 2813/404501, e-mail: [email protected], url: www.pepkritis.gr, www.Kriti-aigaio.gr.

O περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση