iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 26-10-2011
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 30165
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι

Εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η « προμήθεια ιστών (οδικού φωτισμού) για το νέο χώρο στάθμευσης στις Γωνιές».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 14.993,70 € μαζί με το ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί από ΕΣΟΔΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11 (έναρξη) μέχρι 11.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των ζητουμένων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 749,69 € και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Υφαντή Σοφία.

Ο αντιδήμαρχος
Ιωάννης Θ. ΜαστοράκηςΚοινοποιήστε

  Εκτύπωση