iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ 2Β ως 20


Με αφορμή τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα και ώρες από 08:00 έως 17:30, για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Επιμελητήριου Ηρακλείου, το επί δώδεκα 12 χρόνια μέλος του Δ.Σ. κύριος Νίκος Σακελλαρίδης σε δηλώσεις του στο τετρασέλιδό μας αναφέρθηκε στη σημερινή πραγματικότητα, τονίζοντας πως αρκετοί επιχειρηματίες του Ηρακλείου πιστεύουν ότι δεν τους παρέχεται καμιά υπηρεσία από το Επιμελητήριο, όμως αυτό, συμφώνα με τον ίδιο, δεν είναι αλήθεια. Όπως τόνισε χαρακτηρίστηκα, το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει στις επερχόμενες εκλογές του Δεκεμβρίου οφείλει και πρέπει να κάνει παρεμβάσεις που θα είναι πιο διεκδικητικές και όχι απλά να λειτούργει ως σύμβουλος της Πολιτείας - αυτό ισχύει και βάσει του θεσμού που διέπει το Επιμελητήριο. Παρ’ όλα αυτά, το Επιμελητήριο, όπως σημείωσε, πραγματοποιεί ενημερωτικά σεμινάρια, δημιουργεί μελέτες για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και αλλά πολλά που για αυτά θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ρωτούν και να μαθαίνουν συνεχώς.
Το δημόσιο αλλά και συγχρόνως το συμβουλευτικό χαρακτήρα που έχει το Επιμελητήριο Ηρακλείου επεσήμανε στις δηλώσεις τους ο υποψήφιος πρόεδρος για το νέο Δ.Σ. του Επιμελητήριου κύριος Μανόλης Αλιβιεράκης. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο έργο που γίνεται τα τελευταία χρόνια αλλά και τις προτάσεις που κατατίθενται προς την Πολιτεία για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των επιχειρήσεων. Ο ίδιος τόνισε πως σκοπός του Δ.Σ. που αναμένεται να προκύψει από τις εκλογές του Δεκεμβρίου είναι να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των μελών ώστε να ενημερώνονται για τις εξελίξεις αλλά και να γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας.
Για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο, στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρίζονται εκείνα τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και στις 2/12/2010 και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) μέχρι και του έτους 2010. Η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό λήγει την 24η/10/2011.
Παράλληλα η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου), τα οποία πρέπει να υποδείξουν/ορίσουν τους εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης που η Εκλογική Επιτροπή θα τους αποστείλει, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νομίμους εκπροσώπους τους: διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο) πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21/11/2011 και το αργότερο μέχρι 26/11/2011.
Να σημειωθεί ότι, όπως όλα τα Επιμελητήρια της χώρας (συνολικά 59), έτσι και το Επιμελητήριο Ηρακλείου αποτελεί ένα αυτοδιοικούμενο Οργανισμό, τη διοίκηση του οποίου ασκεί αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον επιμελητηριακό Νόμο 2081/92, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3419/05, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Επιμελητηρίου με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία που ορίζεται μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου. Η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής των μελών έχει ως εξής:
Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 15.000 εκλέγονται 21 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για εγγεγραμμένα μέλη από 15.001 εκλέγονται 31 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, διατηρώντας ως μέλη περισσότερες από 23.000 επιχειρήσεις, έχει 31μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του νομού Ηρακλείου.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καταργεί τη διοικητική επιτροπή ή μέλος της με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα.
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει ο πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής, διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χωρίς δημοσιότητα, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ανάληψη των καθηκόντων του, μεριμνά για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας και όχι για τα συμφέροντα της τάξης ή της κατηγορίας από την οποία προέρχεται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον των αιρετών μελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση με την παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των αιρετών μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Πέραν του αριθμού των τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούνται να παραστούν τα μέλη που ορίζονται εκ του νόμου επίτιμα μέλη και συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.
Τα επιμέρους τμήματα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι:
1.Τμήμα Εμπορίου, με 10 έδρες και πρόεδρο.
2.Τμήμα Βιοτεχνίας, με 10 έδρες και πρόεδρο.
3.Τμήμα Βιομηχανίας-Εξαγωγών, με 5 έδρες και πρόεδρο.
4.Τμήμα Λοιπών Επαγγελμάτων, με 6 έδρες και πρόεδρο.
Τα τμήματα αυτά λειτουργούν επίσης με εσωτερικό κανονισμό και καταγραφή πρακτικών των συνεδριάσεών τους, δεν έχουν αυτοτέλεια αλλά προεδρεύονται κάθε φορά από τον πρόεδρο η τον αναπληρωτή του.

Λίγα λόγια για την ιστορική διαδρομή των Επιμελητηρίων.

Λίγα χρόνια μετά τη δημιουργία του Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους ιδρύθηκαν τα πρώτα Επιμελητήρια, με το Βασιλικό Διάταγμα της 22ης Μαΐου 1836 «Περί Συστάσεως Εμπορικών Επιμελητηρίων και Εμπορικών Εταιρειών». Το πρώτο Επιμελητήριο που ιδρύθηκε στη χώρα (1841) υπήρξε το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η λειτουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους αντιμετώπισε όπως ήταν φυσικό μια σειρά από δυσκολίες και προβλήματα, γεγονός που οδήγησε στην υποβάθμιση και του επιμελητηριακού θεσμού, ιδίως μετά το 1875. Οι μεταβολές που επήλθαν, στις αρχές του 20ού αιώνα, στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, άλλαξαν την κατάσταση αυτή.
Την εκ νέου ανάπτυξη των Επιμελητηρίων δρομολόγησε η θέσπιση του Νόμου 184/1914 «Περί συστάσεως Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων», η δομή και λειτουργία των οποίων στηρίζεται στο γαλλογερμανικό πρότυπο. Ο νόμος αυτός προέβλεπε «την ίδρυση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων στις πρωτεύουσες των νομών θεωρουμένων ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και σκοπευόντων στην προστασία και προαγωγή των εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων της περιφερείας των», επίσης προέβλεπε ότι «μέλη των επιμελητηρίων ήταν υποχρεωτικά πάντες οι έμποροι οι ασκούντες επιτήδευμα».
O Νόμος 1089/80 αντικατέστησε το αρχικό νόμο, που είχε εν τω μεταξύ δεχτεί αρκετές τροποποιήσεις (με την ίδρυση αυτοτελών Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, τα οποία διαχωρίστηκαν από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά κ.λπ.). Ο νόμος αυτός διατήρησε τη μορφή των Επιμελητηρίων ως ΝΠΔΔ και την υποχρεωτικότητα της εγγραφής των ασκούντων «εμπορική δραστηριότητα» ως μελών των, καθόρισε τους σκοπούς και τις δραστηριότητές των και οργάνωσε τη δομή και τη λειτουργία των Επιμελητηρίων σύμφωνα με τις τότε εθνικές ανάγκες και τα διεθνή πρότυπα, με μόνο, ίσως, μειονέκτημα την ασφυκτική διοικητική και διαχειριστική εποπτεία των από την κεντρική εξουσία (υπουργείο Εμπορίου).
Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο διέπεται από το Νόμο 3419/2005, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό του Ν. 2081/1992, στις σύγχρονες συνθήκες στις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν τα Επιμελητήρια, τα οποία ορίζονται ως «υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια».

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στην εξέλιξη του χρόνου
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1923, τότε ως Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους και τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στις οκτώ δεκαετίες αδιάλειπτης λειτουργίας του συνδέθηκε με κάθε σημαντικό οικονομικό γεγονός του Ηρακλείου, παρακολουθώντας, συμβάλλοντας και συνδιαμορφώνοντας τις συνθήκες ανάπτυξης του νομού και της Κρήτης γενικότερα.
Σημαντικές ιστορικές στιγμές
1923 - Ιδρύεται το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΕΒΕΗ)
1924 - Ιδρύεται τμήμα Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
1934 - Ιδρύεται το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
1950 - Το ΕΒΕΗ ιδρύει τις Τεχνικές Σχολές με την απόφαση 28531/24-2-1950 του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
1951 - Ανεγείρεται το μέγαρο του ΕΒΕΗ, εμβαδού 1.500 τ.μ. στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου
1988 - Με το Π.Δ. 153/88 γίνεται η συγχώνευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου και μετονομάζεται σε Επιμελητήριο Ηρακλείου.
1990 - Με το Π.Δ. 440/8-12-90 ορίζεται η οργάνωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, οι αρμοδιότητες των τμημάτων και οι θέσεις απασχόλησης σε κάθε τμήμα.
1990 - Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ιδρύει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1993 - Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ιδρύεται η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία πρωτοστεγάζεται το μέγαρό του
1997 - Εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού Λειτουργίας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το οποίο έκτοτε επικαιροποιείται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό
1997 - Ιδρύεται η Αναπτυξιακή Κρήτης, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Έργων του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η οποία επαναπιστοποιείται το 2002 για τα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
2001 - Το Επιμελητήριο Ηρακλείου πιστοποιεί τις Τεχνικές Σχολές ως ΚΕΚ αποκτώντας δυνατότητα υλοποίησης έργων κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
2003 - Ιδρύεται το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κρήτης με στόχο την εξατομικευμένη στήριξη των κρητικών επιχειρήσεων.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση