iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ 3Α ως 21


Όπως όλα τα Επιμελητήρια της χώρας (συνολικά 59), έτσι και το Επιμελητήριο Ηρακλείου αποτελεί ένα αυτοδιοικούμενο οργανισμό, τη διοίκηση του οποίου ασκεί αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον επιμελητηριακό Νόμο 2081/92, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3419/05, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Επιμελητηρίου με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία που ορίζεται μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου. Η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής των μελών έχει ως εξής:
* Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 15.000, εκλέγονται 21 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
* Για εγγεγραμμένα μέλη από 15.001 εκλέγονται 31 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, διατηρώντας ως μέλη περισσότερες από 23.000 επιχειρήσεις, έχει 31μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του νομού Ηρακλείου.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καταργεί τη διοικητική επιτροπή ή μέλος της με απόφαση της πλειοψηφίας των 4/5 των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα.
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χωρίς δημοσιότητα, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα 2/5 των μελών του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ανάληψη των καθηκόντων του, μεριμνά για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας και όχι για τα συμφέροντα της τάξης ή της κατηγορίας από την οποία προέρχεται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον του ενός των αιρετών μελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση με την παρουσία του 1/3 των αιρετών μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Πέραν του αριθμού των τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούνται να παραστούν τα μέλη που ορίζονται εκ του νόμου επίτιμα μέλη και συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.
Τα επιμέρους τμήματα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι:
1. Τμήμα Εμπορίου, με 10 έδρες, και πρόεδρο την κ. Μαρία Πιταροκοίλη και αναπληρώτρια την κ. Ελένη Λεβαντάκη.
2. Τμήμα Βιοτεχνίας, με 10 έδρες, και πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Σακελαρίδη και αναπληρωτή τον κ Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη.
3. Τμήμα Βιομηχανίας-Εξαγωγών, με 5 έδρες, και πρόεδρο τον κ. Γιάννη Ανυφαντάκη και αναπληρωτή τον κ. Εμμανουήλ Γιαννούλη.
4. Τμήμα Λοιπών Επαγγελμάτων, με 6 έδρες, και πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Μπαμιεδάκη και αναπληρωτή τον κ. Φώτη Ριτσόπουλο.
Τα τμήματα αυτά λειτουργούν επίσης με εσωτερικό κανονισμό και καταγραφή πρακτικών των συνεδριάσεών τους - δεν έχουν αυτοτέλεια αλλά προεδρεύονται κάθε φορά από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση