iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 10-12-2010

Ανακοίνωση έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 5116/10-12-2010 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά οπό αίτηση του Κων /νου Νάθενα, κατοίκου Ηρακλείου κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289 Α'), από το σύνολο της έκτασης η οποία βρίσκεται στη θέση «Καμένες», περιφέρειας Δήμου Τυλίσου (Δημοτικού Διαμερίσματος Τυλίσου), και που ορίζεται με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο συνημμένο, συμπληρωμένο και θεωρημένο από εμάς τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Μοσχάκη, εμβαδού 93.315,26 μ2 κατά την εμβαδομέτρηση του παραπάνω μηχανικού, χαρακτηρίστηκαν:
• Τα τμήματα της έκτασης με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-Η-Θ-Α-1 εμβαδού 12.733,60 μ2 και 38-39-40-41-42-Δ-Γ-Β-38 εμβαδού 5.114,01 μ2 ως μη δασική έκταση (Γεωργική, παρ. 6α άρθρου 3 Ν. 998/79), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
• Τα τμήματα της έκτασης με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-1 εμβαδού 3.454,56 μ2 και 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-Ζ-Ε-32-33-34-35-36-37-21 εμβαδού 68.966,01 μ2 ως δασική έκταση (παρ. 2 και 3 άρθρου 3 Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατατάχθηκε στις κατηγορίες 1ε και 2γ του άρθρου 4 του Ν. 998/79.
Για το τμήμα με στοιχεία 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-10 και εμβαδόν 662,16 μ2 δεν μπορεί να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού, αφού συντρέχουν οι λόγοι κήρυξής του ως αναδασωτέου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος και το άρθρο 38 του Ν. 998/79.
Για το τμήμα με στοιχεία 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-32 και εμβαδόν 2.384,92 μ2 δεν μπορεί να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού, αφού αποτελεί τμήμα έκτασης, που έχει χαρακτηριστεί ως δασική έκταση (παρ. 2 και 4 άρθρου 3, Ν. 998/79) με την 6130/10-09-2007 πράξης χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Ηρακλείου που έχει καταστεί οριστική.
Η πράξη αυτή, με την οποία δε θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εστάλη για δημοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Τυλίσου, με μέριμνα του δημάρχου του, προκειμένου να εκτεθεί επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79.
Κατά της παραπάνω πράξης μας επιτρέπονται αντιρρήσεις του γεν. γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, εντός δύο μηνών από της κοινοποίησής της ή της τελευταίας δημοσίευσής της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79, (ανάρτηση αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου και δημοσίευση περίληψής της μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες) εφόσον δε συντρέχει περίπτωση κοινοποίησής της, ενώπιον της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 10 Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του νομού μας.
Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο διευθυντής Δασών Ηρακλείου,
Αναστάσιος Ιωάννου (δασολόγος).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση