iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 17/10/2011
Αρ. πρωτ. 168629

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εργασιών

1. Ο Δήμος Ηρακλείου νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση γέφυρας Μπαλτά», με προϋπολογισμό 338.250,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία προεργασίες με προϋπολογισμό 12.950,73 ευρώ, κονιοδέματα 101.613,00 ευρώ, στερεωτικές εργασίες 85.018,04 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 35.924,72 ευρώ και απρόβλεπτα 15% 35.325,97 ευρώ, αναθεώρηση 3.000,00 ευρώ, στρογγυλοποίηση 1.167,54 ευρώ, ΦΠΑ 23% 63.250,00 ευρώ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Τμήμα Ενετικών Τειχών του Δήμου Ηρακλείου, πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω γωνία, Ηράκλειο Κρήτης, μέχρι και τη 10η/11/2011 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810/399.266, φαξ επ. 2810/280.780, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κ. Γιάννα Κύρκα.
Τα τεύχη της δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στο site του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, από όπου μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά, ενώ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα σφραγίζονται τα έντυπα των οικονομικών προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 10/11/2011 και ώρα 13:00 με καταβολή ποσού 5,00 ευρώ στο ταμείο του Δήμου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα του Β' ορόφου του Δημοτικού κτηρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτωση άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της, η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1ης και 2ης τάξης στην κατηγορία οικοδομικών. Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.417,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από την Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου-ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Γιάννης Κουράκης.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση