iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 15/7/2011

Ανακοίνωση σύνταξης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 2531/15-7-2011 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση του Ζαχαρία Γ. Φασουλάκη, κατοίκου Καλεσίων, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», η έκταση η οποία βρίσκεται στη θέση "Αϊ Γιάννης" Καλεσίων, Περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου, έχει εμβαδόν 5.918,41 τ.μ. και ορίζεται με τα στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α26, Α27, Α28, Α1 στο συνημμένο στην παραπάνω πράξη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γιάννη Περβολαράκη, χαρακτηρίστηκε ως μη δασική (Γεωργική παρ. 6α, άρθρου 3, Ν. 998/79), που δεν εποπτεύεται από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της παραπάνω πράξης μας, η οποία εστάλη στον οικείο Δήμο Μαλεβιζίου, για ανάρτηση επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού του καταστήματος, επιτρέπονται αντιρρήσεις του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσίευσής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79, ενώπιον της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του νομού μας. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο δ/ντής δασών Ηρακλείου,
Αναστάσιος Ιωάννου,
δασολόγος.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση