iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 13/12/2010

Ανακοίνωση έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 5117/13-12-2010 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση της Γεωργίας Νάθενα, κατοίκου Γαζίου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 Α’), από το σύνολο της έκτασης η οποία βρίσκεται στη θέση «Καμένες-Στρούμπουλα», περιφέρειας Δήμου Τυλίσου (Δημοτικού Διαμερίσματος Τυλίσου), και που ορίζεται με τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-Α27-Α28-Α29-Α30-Α31-Α32-Α33-Α34-Α1 στο συνημμένο, συμπληρωμένο και θεωρημένο από μας τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Μοσχάκη, εμβαδού 93.315,26 μ2 κατά την εμβαδομέτρηση του παραπάνω μηχανικού, χαρακτηρίσθηκαν:
• Τα τμήματα αυτής με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1 εμβαδού 5.522,02 μ2 και 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-Α10-Α9-Α8-Α7-Α6-20 εμβαδού 6.324,30 μ2, ως μη δασική έκταση (γεωργική, παρ. 6α άρθρου 3 Ν. 998/79), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
• Τα τμήματα αυτής με στοιχεία 1-2-3-4-Α33-Α34-Α1-1 εμβαδού 8.705,74 μ2 και 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-Α3-Α4-Α5-19-18-17-16-15-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-Α27-Α28-Α29-Α30-Α31-Α32-5 εμβαδού 68.679,85 μ2, ως δασική έκταση (παρ. 2 και 3 άρθρου 3 Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και κατατάχθηκαν στις κατηγορίες 1ε και 2γ του άρθρου 4 Ν. 998/79.
Το τμήμα αυτής με στοιχεία 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-31-Α11-Α12-Α13-Α14-15 και εμβαδόν 4.009,63 μ2, αποτελεί τμήμα έκτασης που έχει χαρακτηριστεί ως δασική (παρ. 2 και 4 άρθρου 3, Ν. 998/79) με την 6130/10-09-2007 πράξη χαρακτηρισμού του δ/ντή δασών Ηρακλείου που έχει καταστεί οριστική.
Το τμήμα αυτής με στοιχεία 27-28-29-30-31-27 και εμβαδόν 73,72 αποτελεί τμήμα έκτασης που έχει χαρακτηριστεί ως γεωργική (παρ. 6α, αρ. 3, Ν. 998/79) με την προαναφερθείσα οριστική πράξη χαρακτηρισμού.
Η πράξη αυτή, με την οποία δε θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων, εστάλη για δημοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Τυλίσου, με μέριμνα του δημάρχου του, προκειμένου να εκτεθεί επί ένα μήνα, στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79. Κατά της παραπάνω πράξης μας επιτρέπονται αντιρρήσεις του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός (2) δύο μηνών από της κοινοποίησής της ή της τελευταίας δημοσίευσής της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79 (ανάρτηση αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου και δημοσίευση περίληψής της μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες) εφόσον δε συντρέχει περίπτωση κοινοποίησής της ενώπιον της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 10 Ν. 998/79 επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων του Νομού μας.
Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο δ/ντής δασών Ηρακλείου,
α.α.
Αναστάσιος Ιωάννου
δασολόγος.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση