iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμ. πρωτ. 7634/21/10/2011

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του ΕΚΠΟΤΑ "περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών".
β) Του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ.
γ) Του Ν. 1069/80 και
δ) Τις ισχύουσες από τη νομοθεσία διατάξεις για τη διεξαγωγή διαγωνισμών.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο κτήριο διοίκησης της ΔΕΥΑΗ, που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου με αριθμ. 2, στη Φοινικιά, και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011 από 11 π.μ. μέχρι 12 μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη ΔΕΥΑΗ μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία των ειδών αυτών.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Διευκρινίζεται ότι η εγγυητική επιστολή θα καλύπτει μόνο όσους εκ των ενδεικτικών προϋπολογισμών γίνεται προσφορά.
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Τα τεύχη διακήρυξης διατίθενται από το γραφείο Προμηθειών έως την 1η/11/2011 από την περιοχή Παπα-Τίτου κατά τις εργάσιμες ώρες, τηλ. 2810/360.813, αρμόδια υπάλληλος κ. Γεωργία Αμανάκη.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2810/529.402, αρμόδιος υπάλληλος κ. Χαράλαμπος Παπαδογιάννης, και 2810/529.418, αρμόδια υπάλληλος κ. Σηφακάκη Κρυσταλλία.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γρηγόρης Μακαρώνας.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση