iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση του έργου "Καθαρισμός της θαλάσσιας επιφάνειας του Λιμένος Ηρακλείου από επιπλέοντα αντικείμενα".
Το έργο αφορά τη σύναψη ετήσιας σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η χρήση πλωτού μέσου είναι απαραίτητη για τον καθαρισμό της Λιμενολεκάνης.
Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 600 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες κλειστές προσφορές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη διακήρυξη.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως την πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011, ώρα 10:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΗ Α.Ε. (γραφείο πρωτοκόλλου).
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται από τα γραφεία του ΟΛΗ Α.Ε.
Πληροφορίες κ. Λυτινάκη Χρύσα, τηλ. 2810/332.137.

Ο διευθυντής Τεχνικών Υπυρεσιών ΟΛΗ Σταύρος Λυριντζάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση