iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 1/9/2011
Αριθμ. Πρωτ.: 3508

Ανακοίνωση έκδοσης απόφασης της επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων νομού Ηρακλείου

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Ηρακλείου (άρθρο 10 ν. 998/1979), με την αριθμ. 32/2011 απόφασή της, χαρακτήρισε έκταση εμβαδού 3.259,00 τ.μ., που αποτελεί το αριθμ. 972 απαλλοτριούμενο τεμάχιο του έργου «Οδικό τμήμα από διακλάδωση Χερσονήσου έως οροπέδιο Λασιθίου τμήμα ΙΙΙ: Αβδού-Κράσι-περιφέρειας Δήμου Χερσονήσου, ως μη δασική (γεωργική της παρ. 6α άρθρου 3 ν. 998/1979).
Η παραπάνω απόφαση, με την οποία δε θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή Ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων, στάλθηκε στον οικείο Δήμο Χερσονήσου, προκειμένου να αναρτηθεί επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεών του, μερίμνη του δημάρχου του, σύμφωνα με την αριθμ. 78806/4470/27-5-1993 απόφαση του υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 396/ΤΒ/31-5-1993).
Η απόφαση αυτή προσβάλλεται ενώπιον της δευτεροβαθμίου Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων με έδρα το Εφετείο Κρήτης, από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και από τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον. Η δίμηνη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αυτής αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της απόφασης αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79 (ανάρτηση αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου και δημοσίευση περίληψής της μια φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες).

Ο δ/ντής δασών Ηρακλείου,
Αναστάσιος Ιωάννου,
δασολόγος.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση