iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ
ΠPOΓ/ΣMOY, ΠΕΡΙBΑΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 24/10/2011
Αρ. πρωτ.: 91421/37949


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ανακοινώνουμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.Η. 2011»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.Η. 2011, Γ' φάση, νοτιοδυτικό σύμπλεγμα».
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ, με πίστωση για το 2011 ποσού 375.000,00 ευρώ, πίστωση 200.000,00 ευρώ για το έτος 2012 και πίστωση 175.000,00 ευρώ για το έτος 2013.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 440.800,80 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και χωρίς την αξία της ασφάλτου, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Δημοπρατούσα Αρχή: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, Ηράκλειο. Πληροφορίες: στα τηλέφωνο 2813-410226, FAX 2810/342295, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία κυρίες Τσιβουράκη και Φαϊτάκη.
Αντικείμενο του έργου: Είναι η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για το έτος 2011 και αφορά τμήματα των Επαρχιακών Δρόμων που βρίσκονται στο νοτιοδυτικό (ΝΔ) Σύμπλεγμα του Νομού.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%, του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 9 (μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών για την προμήθεια της ασφάλτου) του Ν. 3669/2008.
Προθεσμία Εκτέλεσης του έργου: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 400 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 12.120,02 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου, σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.
Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην Πρώτη Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οδοποιίας.
Β. Προερχόμενες από κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτών επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι φάκελοι προσφορών πρέπει να επιδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή που θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την Τρίτη 22/11/2011, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου (Μ. Μουσούρου 15, Ηράκλειο) ή να κατατεθούν έως την παραπάνω ημέρα και ώρα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αυτής.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08, για διάστημα επτά μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Γλώσσα διαγωνισμού: όλα τα στοιχεία για τον υπόψη διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή νομίμως μεταφρασμένα.
Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της ΔΤΕΠΕΗ, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, στο Ηράκλειο, μέχρι τις 18/11/2011. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 ευρώ και μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε αυτούς με έξοδά τους.
Λοιπές πληροφορίες: Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελληνική, όπως έχει εναρμονιστεί με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., απαιτούμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική καθώς και τεχνική ικανότητα σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες σχετικές πληροφορίες δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τη Δημοπρατούσα Αρχή (Διεύθυνση και τηλέφωνα αναφέρονται παραπάνω).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο αντιπεριφερειάρχης, Ευριπίδης Κουκιαδάκης.
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση