iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ


Ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές-ορεινές περιοχές της ενδοχώρας του νησιού καλούνται να αξιοποιήσουν τώρα οι Δήμοι της Κρήτης, αφού ανοίγει το σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Άξονα 7 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην περιφέρεια Κρήτης" του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, με απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, προσκαλούνται οι Δήμοι της περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ), τα οποία σκοπό έχουν τη βελτίωση της ελκυστικότητάς των περιοχών της ενδοχώρας της Κρήτης, καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

Με... χαρακτήρα

Ένα σχέδιο δύναται να έχει χωρικό ή θεματικό χαρακτήρα.
1. Ένα χωρικό ΟΣΑΠΥ εφαρμόζεται σε μια σαφώς οριοθετημένη μη αστική περιοχή του δήμου, της οποίας η ολοκληρωμένη ανάπτυξη επιδιώκεται και συγκροτείται από ένα πλέγμα παρεμβάσεων/έργων.
2. Ένα θεματικό σχέδιο δύναται να εφαρμόζεται σε μέρος ή στο σύνολο της επικράτειας ενός δήμου και εξυπηρετεί μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. Ένα θεματικό σχέδιο συγκροτείται από ένα πλέγμα παρεμβάσεων/έργων που εμπίπτουν σε ένα τομέα παρέμβασης (π.χ. σχέδια με προσανατολισμό στον πολιτισμό, στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος κ.λπ.).
Ένας Δήμος δύναται να υποβάλει ένα και μόνο σχέδιο χωρικής ή θεματικής εμβέλειας, ενώ μπορούν να συνεργαστούν περισσότεροι από ένας Δήμοι για την κοινή υποβολή ενός σχεδίου.
Η πρόσκληση αφορά σε σχέδια προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Ως ημερομηνία υποβολής των σχεδίων ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2011. Για την καλύτερη ενημέρωση των Δήμων η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή οργανώνει συνάντηση ενημέρωσης, στις 10 αύριο το πρωί, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση