iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Για τη ρύθμιση δανείων


«Τη δυνατότητα περαιτέρω ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών εξετάζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω των μεταβολών στο μισθολόγιο των δημόσιων υπαλλήλων», όπως γίνεται γνωστό σε έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Με το ίδιο έγγραφο σημειώνεται πάντως ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για την επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των χορηγηθέντων δανείων, την αναστολή εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών.
Σε ό,τι λοιπόν αφορά την αναστολή εξυπηρέτησης δανείων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διευκρινίζει ότι, εφόσον υπάρχει πρόδηλη αδυναμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στις δανειακές υποχρεώσεις, είναι δυνατή η εξέταση από το Δ.Σ. - κατά περίπτωση - αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου, όχι πέραν των 2 ετών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση