iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ


Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησαν χθες στο Στρασβούργο τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, συνεχίζοντας τη συζήτηση με τον επίτροπο Γεωργίας Dacian Ciolo? σχετικά με το νομοθετικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2013, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα. Το νομοθετικό πακέτο που παρουσιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει τέσσερις βασικές προτάσεις κανονισμών που θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο υπουργών και το Ευρωκοινοβούλιο, σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις, την κοινή οργάνωση αγοράς, την αγροτική ανάπτυξη, και τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ, οι οποίες έχουν ως εξής:
Κανονισμός περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Κανονισμός για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ).
Κανονισμός για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Κανονισμός για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Επίσης, περιλαμβάνεται μια πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας για ειδικά μέτρα για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, ως εξής:
Κανονισμός για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, καθώς και δύο προτάσεις κανονισμών για συναπόφαση από το Συμβούλιο υπουργών με το Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίες αφορούν την προσαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για τις άμεσες ενισχύσεις του 2013 και τις ενισχύσεις των αμπελοκαλλιεργητών, ως εξής: Τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013.
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές. Από την πλευρά τους οι ευρωβουλευτές έχουν δηλώσει πως είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις δυνατότητες της συναπόφασης που τους παρέρχεται από τη νέα νομοθεσία για τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου, και έχουν ήδη οριστεί εισηγητές επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, η Επιτροπή Γεωργίας ετοιμάζει, σε συνεργασία με την πολωνική προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια εκτεταμένη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της γεωργικής πολιτικής. Η πρώτη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις 7 Νοεμβρίου, όπου η Επιτροπή Γεωργίας θα συναντηθεί με τους υπουργούς Γεωργίας των κρατών-μελών προκειμένου να συζητήσουν πλεονεκτήματα των προτάσεων που παρουσιάστηκαν.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση