iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ


Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου
Μέγα εύρατο εν τοις κινδύνοις σε υπέρμαχον η οικουμένη.
Αθλοφόρε, τα έθνη τροπούμενον. Ως συν Λυαίου, καθείλες την δύναμιν εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως, άγιε μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίας Ειρήνης
Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ειρήνης τον άρχοντα, ιχνηλατούσα σεμνή. Ειρήνης επώνυμος, δι' επιπνοίας Θεού, εδείχθης πανεύφημε. Σύ γάρ του πολεμίου, τας ενέδραςφυγούσα, ήθλησας υπέρ φύσιν, ως παρθένος φρόνιμη, διό μεγαλομάρτυς Ειρήνη, ειρήνην ημίν αιτήσαι.

Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου
Απολυτίκιο της εορτής
?πολυτίκιον ?χος δ’
Σήμερον τ?ς ε?δοκίας Θεο? τ? προοίμιον, κα? τ?ς τ?ν ?νθρώπων σωτηρίας ? προκήρυξις• ?ν Να? το? Θεο? τραν?ς ? Παρθένος δείκνυται, κα? τ?ν Χριστ?ν το?ς π?σι προκαταγγέλλεται. Α?τ? κα? ?με?ς μεγαλοφώνως βοήσωμεν• Χα?ρε τ?ς ο?κονομίας το? Κτίστου ? ?κπλήρωσις.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση