iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμ. πρωτ. 7633/21-10-2011

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη χρήση βυτιοφόρων κατά τον καθαρισμό των αντλιοστασίων λυμάτων και των μικρών βιολογικών

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών η χρήση βυτιοφόρων κατά τον καθαρισμό των αντλιοστασίων λυμάτων και των μικρών βιολογικών, προϋπολογισμού 24.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 28/80 "περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Προμηθειών".
β) Του κανονισμού προμηθειών της ΔΕΥΑΗ.
γ) Του Ν. 1069/80.
δ) Τις ισχύουσες από τη Νομοθεσία διατάξεις για τη διεξαγωγή διαγωνισμών.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο κτήριο διοίκησης της ΔΕΥΑΗ, που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, με αριθμό 2, στη Φοινικιά, και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού τη Δευτέρα 31/10/2011 και ώρα 10:00 μέχρι 11:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη ΔΕΥΑΗ μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό ή Εμπορικό επάγγελμα κατά το χρόνο που γίνεται ο διαγωνισμός.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 8% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ, δηλαδή ύψους 1.476,00 ευρώ.
Ανάδοχος θα επιλεγεί ο μειοδότης βάσει του συνολικού ποσού της προσφοράς του.
Τα τεύχη διακήρυξης διατίθενται από το γραφείο Προμηθειών έως στις 27/10/2011 από την περιοχή Παπα-Τίτου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2810/360.813, αρμόδια υπάλληλος Αμανάκη Γεωργία.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2810/529.401, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παπαδογιάννης Χαράλαμπος, 2810/529.418, αρμόδια υπάλληλος κ. Σηφακάκη Κρυσταλλία.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γρηγόρης Μακαρώνας.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση