iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1744


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1744/21-9-2011 ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Γεώργιος Κ. Γιουκάκης, κάτοικος Ηρακλείου οδός Έβανς αρ.30.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ

Ότι Θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό στις εννέα (9) του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα Τετάρτη, και από τις 16:00 έως και τις 17:00 απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, ενώπιον της συμβ/φου Ηρακλείου Κρήτης κ. Μαρίας Κούρου-Μαστοράκη, οδός Ζωγράφου 7, τηλ. 2810/289.271, ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση που κωλύεται, και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δικαιοσύνης και οδού Έβανς, και στο συνήθη τόπο πλειστηριασμών, το παρακάτω ακίνητο ιδιοκτησίας του οφειλέτη Κωνσταντίνου Μαυρομανωλάκη του Χαραλάμπους και της Στυλιανής, κατοίκου Ηρακλείου - οδός Αγ. Ιωάννου Χωστού αρ. 6, μετά από επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», νόμιμα εκπροσωπουμένης.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ
Ένα οικόπεδο έκτασης 1.779,02 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Κτηματική Περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή «Σταυρακιανή Καμάρα» ή «Κάμπος» ή «Ποταμός», επί της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών, εκτός ορίων σχεδίου πόλεως ή οικισμού, και το οποίο συνορεύει από το Βορρά σε πλευρά 60-64-51-52, μήκους 49,36 μ. και 6,08 μ. και 9,92 μ., με ιδιοκτησία Ιωάννη Βαμβάτσικου. Από το Νότο σε πλευρά 67-58-57-56, μήκους 38,85 μ. και 6,42 μ. και 13,62 μ., με ιδιοκτησία Γεωργίου Αρμενάκη, από την Ανατολή σε πλευρά 52-53-54-55-56, μήκους 4,91 μ. και 8,58 μ. και 5,48 μ. και 8,27 μ. με ιδιοκτησία Γεωργίου Αρμενάκη, και από τη Δύση σε πλευρά 67-60, μήκους 31,70 μ. με εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών, όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται και αποτυπώνεται στο με χρονολογία Σεπτέμβριος 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Λαμπράκη με τα στοιχεία 60-64-51-52-53-54-55-56-57-58-67-60.
Το παραπάνω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Μέσα στο παραπάνω κατασχεμένο ακίνητο υπάρχει οικοδομή υπό κατασκευή η οποία αποτελείται από υπόγειο έκτασης περίπου 300,00 τ.μ. ή όσο και αν είναι λιγότερο ή περισσότερο μέσα στα όριά της και στο ισόγειο υπάρχει σκελετός από μεταλλική κατασκευή. Στη νότια και ανατολική πλευρά του οικοπέδου υπάρχει ξυλότυπος για κατασκευή τοιχίου.
Τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε σύμφωνα με τη με 2870/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου το ποσό των 233.333 ευρώ.
Βάρη επί του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου:
Όπως φαίνεται από το με αριθμό 395/12-02-2011 Πιστοποιητικό Βαρών, η υποθηκοφύλακας Ηρακλείου πιστοποιεί ότι: Όπως προκύπτει από την έρευνα που έγινε στα βιβλία των Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου και για το ακίνητο που αναφέρεται και περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 9360/2011 δηλωτικό επίσπευσης πλειστηριασμού της συμβ/φου Ηρακλείου Μαρίας Δημητρίου Κούρου-Μαστοράκη, τόμος 193 αρ.78, φαίνεται να ισχύουν μέχρι χθες οι πιο κάτω εγγραφές:
1) Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 13-4-2005 στον τόμο 857 και φύλλο 82503 με αύξοντα αριθμό πρώτη 1/Α για ασφάλεια ποσού 396.500 ευρώ, κατά του Κων/νου Μαυρομανωλάκη του Χαραλάμπους και της Στυλιανής, υπέρ της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Ανώνυμη Εταιρεία δυνάμει της με αριθμ. 1234/2005 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 2)Προσημείωση υποθήκης η οποία γράφτηκε στις 15-11-2005 στον ίδιο ως άνω τόμο & φύλλο στοιχ: 2/Β για ποσό 30.000 ευρώ κατά ιδίου οφειλέτου και υπέρ της « ΣΤΥΡΟΘΕΡΜ Α.Β.Ε.Ε.», δυνάμει της με αριθμ. 457/2005 Δ/γής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου.
3) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε την 11η-1-2006 στον ίδιο ως άνω τόμο και φύλλο, στιχ. 3/Γ, για το ποσό των 500.000,00 ευρώ κατά του ιδίου ως άνω οφειλέτου υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε., δυνάμει της με αριθμ. 78/2006 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 4)Υποθήκη που γράφτηκε στις 02-09-2008 στον ίδιο ως άνω τόμο & φύλλο, στοιχ. 4/Δ, για το ποσό των 116.561,88 ευρώ κατά του ίδιου ως άνω οφειλέτη, υπέρ της Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου, δυνάμει του υπ’αρ.14633/2008 εγγράφου της Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου. 5) Η υπ’ αριθμ. 1466/2005 έκθεση κατάσχεση της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Δετοράκη, που καταχωρίστηκε την 23η/11/2005 κατά του ιδίου οφειλέτου και υπέρ της Α.Ε. με την επωνυμία «ΣΤΥΡΟΘΕΡΜ Α.Ε» στον τόμο 164, Α/Α: 7, δυνάμει της με αριθμ. 457/05 Δ/γής Πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, για το ποσό των 28.790,79 ευρώ, στο περιθώριο της οποίας σημειώνονται τα παρακάτω: α) Τη 18η Απριλίου 2006 με την από χρονολογία 11 Απριλίου 2006 αναγγελία αναγγέλλεται δανειστής η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΥΡΩΝΗ ΕΠΕ» για το ποσό των 22.046,70 ευρώ, τόμος 166 αρ.43. β)Την 5η Ιουλίου 2007 με το υπ’ αριθμ. 6072/07 δηλωτικό επίσπευσης πλειστηριασμού της συμβ/φου Ηρακλείου Μαρίας Κούρου, επισπεύδεται ο πλειστηριασμός από τον Αντώνιο Ανυφαντάκη κατά ιδίου οφειλέτου, για ποσό 16.891,69 ευρώ, τόμος 173 αρ.48. γ) Τη 2α Απριλίου 2008 με την από χρονολογία 2 Απριλίου 2008 αναγγελία της Δικηγόρου Κατερίνας Καλυβιανάκης αναγγέλλεται δανειστής η «Τράπεζα E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε» για το ποσό των 310.540,31 ευρώ, τόμος 177 αρ.38. δ) Την 4η Φεβρουαρίου 2011 με την από χρονολογία 27 Ιανουαρίου 2011 αναγγελία της δικηγόρου Κατερίνας Καλυβιανάκη αναγγέλλεται δανειστής η «Τράπεζα E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Ανώνυμη Εταιρεία» για το ποσό των 205.000 ευρώ, τόμος 193 αρ.71.
ε) Την 11η Φεβρουαρίου 2011 με το υπ’ αριθμό 9360/2011 δηλωτικό επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβ/φου Ηρακλείου Μαρίας Κούρου επισπεύδεται ο πλειστηριασμός από την ίδια ως άνω ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το ποσόν των 205.000 ευρώ, τόμος 193 αρ.78. 6) Η υπ’ αριθμ. 307/2007 έκθεση Κατάσχεσης της Δικαστ. Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου κ. Δέσποινας Σφακιανάκη, που καταχωρίστηκε στις 12-07-2007 στον τόμο 173 με αρ.58 κατά του ίδιου ως άνω οφειλέτη, υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Καμινίων, για το ποσό των 23.854,40 ευρώ.
Ηράκλειο 12-02-2011
Η υποθηκοφύλακας Στρατονίκη Κόπακα.

Ο πλειστηριασμός αυτός θα γίνει τοις μετρητοίς και η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τα περισσότερα χρήματα αφού προηγουμένως γίνει τρεις φορές πρόσκληση προς πλειοδοσία.
Ο τελευταίος υπερθεματιστής οφείλει να καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού ολόκληρο το εκπλειστηρίασμα, τα κηρύκεια δικαιώματα και τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών σε μετρητά.
Η επισπεύδουσα τη διαδικασία αυτή, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος συμβ/φος και εγώ ο δικαστικός επιμελητής ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση φέρουμε η αναλαμβάνουμε έναντι των υπερθεματιστών περί της ακριβούς περιγραφής ορίων, εκτάσεως και καταστάσεως του εκπλειστηριαζομένου ακινήτου και για την τυχόν ύπαρξη νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων αυτού.
Τέλος, καλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να έρθουν στον τόπο του πλειστηριασμού έγκαιρα.
Για τη βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το απόσπασμα αυτό σήμερα 20 Οκτωβρίου 2011 στο γραφείο μου, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και επί της οδού Εβανς 30, β' όροφος, και υπογράφεται νόμιμα από εμένα το Δικαστικό Επιμελητή.

Ο δικαστικός επιμελητής, Γεώργιος Κ. Γιουκάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση