iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΝ


Μια σειρά από διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει από τη ρύθμιση των αυθαιρέτων έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, επειδή η πρόσφατη ρύθμιση είχε πολλά ασαφή σημεία, δημιουργώντας ερωτήματα και απορίες για τους μηχανικούς. Στις 29 ερωτήσεις-απαντήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΚΑ, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι οι ημιυπαίθριοι που δηλώνονται με τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα υπολογίζονται ως κύριοι χώροι με αλλαγή χρήσης, ενώ για τους ημιυπαίθριους που έχουν δηλωθεί και πληρώνουν τις δόσεις δεν προβλέπεται να συμψηφιστούν τα ειδικά πρόστιμα, εφόσον συμφέρει να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις

1. Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στο Ν. 3843/2010 και έχει και παράβαση ύψους, τότε πώς υπολογίζεται;
Υπολογίζεται ως υπέρβαση ύψους και εντάσσεται στη ρύθμιση του Ν. 4014/11.
2. Ημιυπαίθριος χώρος που δηλώνεται με το Ν. 4014/11 υπολογίζεται ως κύριος με αλλαγή χρήσης ή βοηθητικός με αλλαγή χρήσης;
Ως κύριος χώρος με αλλαγή χρήσης.
3. Για χώρους που εντάχθηκαν στο Ν. 3843/2010 και για τους οποίους πληρώνονται κανονικά οι δόσεις, αλλά συμφέρει να ενταχθούν στο Ν. 4014/11, συμψηφίζονται τα ειδικά πρόστιμα;
Όχι, δεν προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου.
4. Σε παραδοσιακούς οικισμούς επιτρεπόταν η ρύθμιση παραβάσεων με το Ν. 3843/10, αλλά δεν υπάρχει καμία παρόμοια δυνατότητα στο Ν. 4014/11. Σωστά;
Ναι, έτσι ορίζεται στο άρθρο 23, παρ.3, εδαφ. στστ του νόμου.
5. Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση που διαφωνούν οι συνιδιοκτήτες ως προς την υπαγωγή χώρου στο Ν. 4014/11;
Στην παρ. 2δ του άρθρου 24 αναφέρεται: «Στην περίπτωση συγκυριότητας [...] και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τμήμα του ακινήτου, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών».

Στοιχεία χωρίς έλεγχο

6. Πώς είναι δυνατή η κατάθεση των πρώτων στοιχείων και η εμπρόθεσμη καταβολή του παραβόλου χωρίς την ολοκλήρωση των εργασιών αποτύπωσης-καταμέτρησης των παραβάσεων, που απαιτεί πολύ χρόνο (μέτρηση επιτόπου, αυτοψία εξονυχιστική, αποτύπωση και σχεδίαση στο γραφείο, ανάλυση των υπαρχόντων αδειών και εγγράφων και αξιολόγηση αυτών, υπολογισμοί, κ.λπ.);
Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος το πληροφορικό σύστημα, μετά την αυτόματη ενημέρωση για την καταβολή του παραβόλου, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την προσωρινή ένταξη στη ρύθμιση με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποτύπωσης, όπως προκύπτει από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 41498/26.9.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2167 Β').

Αμοιβή μηχανικού

7. Πώς θα υπολογίζεται η αμοιβή του μηχανικού για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υπαχθούν αυθαίρετες κατασκευές στη ρύθμιση του Ν. 4014/11;
Όπως αναφέρεται στο από 5/10/2011 δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ, «[...] σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4014/2011, καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων, είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών, σύμφωνα με το Ν. 3919/2011...».
8. Πισίνα με πυροσβεστικό κρουνό έχει συντελεστή 0,50 ανεξαρτήτως μεγέθους;
Ναι, δεδομένου ότι στο "Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου" του παραρτήματος του Ν. 4014/11, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 209 Α', διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών υπολογίζεται πρόστιμο 80 ευρώ ανά τ.μ., εκτός και αν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της κατηγορίας 10α.

Κριτήρια για ΑμεΑ

9. Άτομο με αναπηρία 67% έχει το κοινωνικό κριτήριο;
Το κοινωνικό κριτήριο έχουν μόνο ΑμεΑ που πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:
* Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
* Εισοδηματικό κριτήριο (έως 8.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και έως 12.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα).
10. Εάν ο ιδιοκτήτης έχει μέλος της οικογένειας ΑμεΑ έχει το κοινωνικό κριτήριο;
Ναι, διότι ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 11 του παραρτήματος της εγκυκλίου 13/2011.
11. Σε νόμιμη οικοδομή το β' υπόγειο είναι αυθαίρετο με βοηθητική χρήση (αποθήκη) βυθισμένο στο έδαφος, με πρόσβαση από άλλο χώρο, επίσης υπόγειο και βοηθητικής χρήσης. Στο πρόστιμο θα υπολογιστεί ως βοηθητικός χώρος (υπόγεια στάθμη) και δε θα επηρεάσει το συντελεστή της υπέρβασης δόμησης;
Θα υπολογιστεί με το μειωτικό συντελεστή, δεδομένου ότι είναι υπόγειος χώρος.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθούν τα οριζόμενα στην παρ. 1Ββ του άρθρου 7 του Ν. 1577/85, όπως ισχύει για πιθανή υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, οπότε επιβάλλεται ο αντίστοιχος αυξητικός συντελεστής.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Πολλοί ιδιοκτήτες και κτήρια

12. Αν σε εκτός σχεδίου οικόπεδο υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες και αντίστοιχα κτίσματα ή διαμερίσματα, τα οποία έχουν μοιραστεί μεταξύ των ιδιοκτητών - χωρίς σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας που απαγορεύεται - και οι ιδιοκτήτες έχουν διαφορετικά κοινωνικά κριτήρια, πώς υπολογίζεται το πρόστιμο; Για κάθε ιδιοκτήτη χωριστά για τα μεγέθη που τους αντιστοιχούν ή γίνεται χρήση των ευνοϊκότερων συντελεστών για όλους;
Καταρχάς, κάθε αυτοτελής ιδιοκτησία (διαμέρισμα) ρυθμίζεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Στην παρ. 2δ, του άρθρου 24 αναφέρεται: «Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις».

*******************

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους

13. Εάν το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, πώς υπολογίζεται το πρόστιμο και πώς αποδεικνύεται η ηλικία κάθε τμήματος (π.χ. αυθαίρετο προ του 1983 δηλωμένο, στο οποίο έγινε αυθαίρετη προσθήκη το 1995 και άλλη μία το 2005); Η βεβαίωση δημάρχου είναι αποδεκτή για την πιστοποίηση του χρόνου κατασκευής του αυθαιρέτου;
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του παραρτήματος της εγκυκλίου 13/2011, με τη διευκρίνιση ότι η παλαιότητα κάθε τμήματος (το οποίο υπολογίζεται με τον ανάλογο μειωτικό συντελεστή παλαιότητας) αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα, αεροφωτογραφίες και επικουρικά με οποιοδήποτε έγκυρο στοιχείο (π.χ. συμβόλαια, ΙΚΑ, τιμολόγια αγοράς υλικών κ.λπ.), πλην της βεβαίωσης δημάρχου, η οποία δεν είναι αποδεκτή.

Καθ’ ύψος

14. Εάν υπάρχει στο δώμα απόληξη κλιμακοστασίου και δίπλα στο ίδιο ύψος με αυτή κλεισμένος χώρος, είναι παράβαση ύψους;
Είναι υπέρβαση ύψους και συντελεστή δόμησης, δεδομένου ότι ο χώρος αυτός θεωρείται τμήμα ορόφου.
15. Για αυθαίρετα τα οποία έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές θα υπάρξει αναγνώριση του ποσού ή μέρους αυτού;
Δεν προβλέπεται από το νόμο.

Προ του 1955

16. Κτίσμα προ του 1955, για το οποίο εκδόθηκε άδεια οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας για ανακαίνιση, πρέπει να ενταχθεί στο νόμο;
Όχι, εάν εφαρμόστηκε η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας. Εάν όμως εκτελέστηκαν αυθαίρετες προσθήκες καθ' υπέρβαση της άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, υπάγεται στο Ν. 4014/11.
17. Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου με α' και β' φάση του Ν. 1337/83, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την τρίτη φάση, εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο Ν. 4014/11;
Εξαιρείται και δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης.
18. Κτήριο με οικοδομική άδεια λυόμενου προκατασκευασμένου (Ν. 194/69-ΦΕΚ 103 Α'/31-5-1969), που έχει κατασκευαστεί με συμβατική κατασκευή, θεωρείται αυθαίρετο;
Είναι αυθαίρετο, διότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της οικοδομικής άδειας και υπάγεται στο Ν. 4014/11.

***************************

ΥΠΑΓΩΓΕΣ Ή ΜΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Τι πρέπει να έχετε υπόψη σας

19. Ακίνητα που ρυθμίστηκαν με το Ν. 720/77 και δεν εντάχθηκαν στο Ν. 1337/83 θεωρούνται αυθαίρετα και πρέπει να υπαχθούν στο Ν. 4014/11;
Όχι, δεδομένου ότι στην παρ. 2δ του άρθρου 23 του Ν. 4014/11 αναφέρεται το άρθρο 20 του Ν. 1337/83, που αντιμετωπίζει τα δηλωθέντα με το Ν. 720/77.
20. Αυθαίρετη κατασκευή που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου δασική περιοχή, αλλά στην πραγματικότητα διαμορφωμένη οικιστική περιοχή (π.χ. Μάτι, Ζούμπερι, Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης) υπάγεται στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/11;
Δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/11 εάν η περιοχή είναι τελεσίδικα χαρακτηρισμένη ως δασική.

Εκκλησίες

21. Αυθαίρετο εκκλησάκι εκτός σχεδίου 12 τ.μ. πρέπει να υπαχθεί στο Ν. 4014/11;
Ναι, πρέπει να δηλωθεί. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του και ως προς τη χρήση υπάγεται στην κατηγορία 13δ "Υπηρεσίες".

Τιμή ζώνης

22. Ποια τιμή ζώνης λαμβάνεται για τα εκτός σχεδίου ακίνητα και πού μπορεί να βρεθεί;
Πληροφορίες για τις τιμές ζώνης δίδονται από τις εφορίες. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στη θέση του ακινήτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 24 του νόμου.
23. Ο υπολογισμός του προστίμου με το Ν. 4014/2011 γίνεται με τη σημερινή τιμή ζώνης ή την τιμή ζώνης που αναγράφεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ;
Στο άρθρο 24, παρ. 6α, του νόμου, ορίζεται ότι το πρόστιμο υπολογίζεται με την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (21/9/2011).
24. Ακίνητο με κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους που έχει οικοδομική άδεια έτους 2010 υπάγεται στο Ν. 4014/2011;
Μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011.
25. Υπόγειο που έχει ρυθμιστεί για αλλαγή της χρήσης του με το Ν. 3843/10, και ευρίσκεται άνω από 1,50 μ. από τη στάθμη του εδάφους, θεωρείται παράβαση του κτηριοδομικού και χρεώνεται 500 ευρώ;
Δεδομένου ότι στη ρύθμιση του Ν. 3843/10 υπάγονται αλλαγές χρήσεις που έχουν γίνει σε χώρο εντός του νόμιμου όγκου κτηρίου το οποίο έχει ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια, θεωρούμε ότι η ανωτέρω παράβαση προέκυψε από τη μη ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικοδομική άδεια. Επομένως πρόκειται για παράβαση της κατηγορίας 13.

Το Ε9

26. Στο έντυπο Ε9 πρέπει να αναγράφεται η αυθαίρετη κατασκευή;
Ο νόμος αναφέρει ότι στην τελευταία δήλωση Ε9 που έχει υποβληθεί στη ΔΟΥ θα πρέπει να φαίνεται το ακίνητο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή, δηλαδή αναφέρεται σε οικόπεδο/γήπεδο.
27. Πότε υπολογίζεται ο μειωτικός συντελεστής 0,5;
α) Όταν βοηθητικός χώρος με βάση οικοδομική άδεια έχει μετατραπεί σε κύριας χρήσης χώρο;
β) Όταν η αυθαίρετη κατασκευή είναι βοηθητικός χώρος; Αντιμετωπίζεται διαφορετικά υπόγειος χώρος με βοηθητική χρήση και ισόγεια αποθήκη ή γκαράζ;
Εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 0,5 όταν το αυθαίρετο είναι υπόγειο, πατάρι ή σοφίτα, ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει, και όταν είναι ισόγειο με βοηθητική χρήση (π.χ. γκαράζ, αποθηκευτικός χώρος).

Ολοκλήρωση ημιτελούς

28. Ένα ημιτελές κτήριο είχε δηλωθεί με το Ν. 1337/83 και έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση (τρίτη φάση), ως ημιτελές, χωρίς να επιτρέπεται η αποπεράτωσή του. Πλην όμως ολοκληρώθηκε η κατασκευή χωρίς σχετική άδεια. Μπορούν να υπαχθούν στο Ν. 4014/11 οι αυθαίρετες εργασίες, είτε στο άρθρο 24, είτε στην παρ. 2 του άρθρου 26 αυτού;
Ναι, μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 24 (στην κατηγορία 13).

Υπεύθυνη δήλωση

29. Αν σε κτήριο ΔΕΝ έχουν κατασκευαστεί όλοι οι εξώστες που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια, αυτό θεωρείται παράβαση; Δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23, με την οποία μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του ίδιου άρθρου, μπορεί ο μηχανικός να χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή;
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ, στην παρ. 4 του άρθρου 23 ορίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού πρέπει να αναφέρουν ότι «στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτηρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3». Το ανωτέρω κείμενο καλύπτει τις περιπτώσεις παράλειψης κατασκευής κάποιων εξωστών ή αλλαγής διαρρύθμισης ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι δεν έχει μεταβληθεί η επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας και βέβαια ούτε η δόμηση, η κάλυψη και το ύψος του κτηρίου.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση