iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ


Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το "Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών άνεργων και νέων επιχειρηματιών", προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των άνεργων με επιδότηση 100% συγκεκριμένων δαπανών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά τη 1/1/2011 και σε άνεργους από 18 έως 64 ετών που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν στο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν τώρα τη δική τους επιχείρηση. Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων (εκτός Ανώνυμης Εταιρείας) που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς της ελληνικής οικονομίας (εξαιρούνται από τη δράση το λιανικό εμπόριο, η γεωργία, η αλιεία, και οι τομείς εστίασης).
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της αίτησης κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ για συγκεκριμένες δαπάνες και για χρονική διάρκεια έως και δύο ετών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου η δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης με ποσό έως και 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες η θέση αυτή.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% και επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες:
* Ενοίκια-Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό, τηλεφωνία, ύδρευση κ.τ.λ.).
* Δαπάνες ίδρυσης εταιρείας (έναρξη σε εφορία, εγγραφή σε επιμελητήριο κ.ά.).
* Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομική και λογιστική υποστήριξη) έως 10%.
* Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου.
* Δαπάνες κατάρτισης επιχειρηματία.
* Αποσβέσεις παγίων και δαπάνες αγοράς εξοπλισμού/πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.
* Νέα θέση εργασίας έως 15.000 ευρώ.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και ξεκινάει στις 15 Νοεμβρίου. Στα πλαίσια του νέου αυτού προγράμματος, το Αναπτυξιακό Κέντρο παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης, καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μ0οριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο www.akk.gr ή στο 2810/823.002 ([email protected]).Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση