iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017
Άνεργος

Νέο πρόγραμμα για νέους επιχειρηματίες και άνεργους


Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων με επιδότηση 100% συγκεκριμένων δαπανών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε ανέργους 18 έως 64 ετών που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν στο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση. Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων (εκτός Ανώνυμης Εταιρείας) που δραστηριοποιούνται σε όλους τους σχεδόν τομείς της ελληνικής οικονομίας (εξαιρείται από τη δράση το λιανικό εμπόριο, η γεωργία, η αλιεία, και οι τομείς εστίασης).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της αίτησης κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ για συγκεκριμένες δαπάνες και για χρονική διάρκεια έως και δύο ετών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου η δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης με ποσό έως και 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες η θέση αυτή.

Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% και επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες:

-Ενοίκια - Λογαριαμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό, τηλεφωνία, ύδρευση κτλ)
-Δαπάνες Ίδρυσης Εταιρείας (έναρξη σε εφορία, εγγραφή σε επιμελητήριο κα)
-Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη) έως 10%
-Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου
-Δαπάνες Κατάρτισης επιχειρηματία
-Αποσβέσεις Παγίων και Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προιόντων
-Νέα Θέση Εργασίας έως 15.000 €

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και ξεκινάει στις 15 Νοεμβρίου 2011. Στα πλαίσια του νέου αυτού προγράμματος, το αναπτυξιακό κέντρο παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.akk.gr ή στο 2810 823002 ([email protected]).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση