iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΚΕΠ -ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τροπολογία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα ΚΕΠ καταθέτει Λευτέρης Αυγενάκης


Τροπολογία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίες των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ στα ΚΕΠ κατέθεσε στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το Ενιαίο Μισθολόγιο και την Εργασιακή Εφεδρεία την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι «οι εργαζόμενοι του κλάδου ΔΥΠ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών πληρούν συσσωρευτικά το σύνολο των προϋποθέσεων για την αναγνώριση της βαθμολογικής προϋπηρεσίας τους, έτσι ώστε να λυθούν και πάγια λειτουργικά προβλήματα του θεσμού».

Ειδικότερα, στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία ο κ. Αυγενάκης αναφέρει τα εξής:

«Μέχρι και σήμερα έχουν διοριστεί 1.952 εργαζόμενοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της Χώρας με την υπ’ αριθμόν 7Κ/2006, καθώς και 524 με την υπ’ αριθμόν 4Κ/2007 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. με απαραίτητο προσόν την προηγούμενη εμπειρία τους στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων μέσω διαδικασιών των Κ.Ε.Π. που υπάγονται στους Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού, τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών για τον κύριο πίνακα και δεκαοκτώ (18) μηνών για τον επικουρικό. Οι ως άνω υπάλληλοι διορίζονται, μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων από το Α.Σ.Ε.Π., και τη δημοσίευση των σχετικών Φ.Ε.Κ. διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατατάσσονται αυτοδικαίως στη βαθμολογική κλίμακα της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3801/2009, με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού- Προσωπικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του ίδιου νόμου, η διάταξη του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα, που αφορά στην αναγνώριση του συνολικού χρόνου δημόσιας υπηρεσίας για τον υπολογισμό της βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, εφαρμόζεται αναλόγως και στο προσωπικό αυτό. Όπως επομένως ορίζεται στο σχετικό άρθρο 6, παράγραφο 1 και 2, του ν. 3205/2003, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, στην προκειμένη περίπτωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και για την οποία δεν απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του κ.τ.λ. (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο ιι του ν. 2305/2003).

Οι προϋποθέσεις, που θα πρέπει να συντρέχουν συσσωρευτικά σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα, προκειμένου να αναγνωρισθεί ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του ιδίου νόμου ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου, είναι: (1) απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο, (2) παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και (3) αμοιβή ανάλογη με των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».


Η συγκεκριμένη τροπολογία / προσθήκη που προτείνει ο Βουλευτής διατυπώνεται ως εξής:

Το Άρθρο 1 (πεδίο εφαρμογής) του ν.3801/2009 συμπληρώνεται ως εξής:
«στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόμου υπάγεται το μόνιμο προσωπικό των ΚΕΠ κλάδου ΔΥΠ, ώστε να συνυπολογίζεται στον πραγματικό χρόνο προϋπηρεσίας τους ο πρότερος χρόνος που έχουν διανύσει μέσω σύναψης διαδοχικών συμβάσεων στα ΚΕΠ».

Το Άρθρο 15, παρ. ιβ, του Νόμου 3205/2003 συμπληρώνεται ως εξής:
παρ. ιβ : «η προϋπηρεσία των υπαλλήλων στα ΚΕΠ κλάδου ΔΥΠ, που έχουν απασχοληθεί στον ίδιο φορέα με διαδοχικές συμβάσεις έργου».


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση