iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Φρ. Παρασύρης: Τροπολογία για την ρύθμιση οφειλών εργαζομένων που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική εργασιακή εφεδρεία


Τροπολογία για την ρύθμιση οφειλών εργαζομένων που εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαδικασίας, εργασιακής εφεδρείας και που οι αποδοχές τους μειώνονται τουλάχιστον κατά 30% συνυπέγραψε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης. Η συγκεκριμένη τροπολογία συντάχθηκε από την κ. Λούκα Κατσέλη με το σκεπτικό ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που τίθεται σε καθεστώς εφεδρείας καθώς και όσοι υφίστανται σημαντικές μειώσεις των αποδοχών τους λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου υφίστανται μία απρόβλεπτη ανατροπή των οικογενειακών τους προϋπολογισμών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν δανειακές υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η αδυναμία και να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων κατά τρόπο που θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς να αντιμετωπίσουν χωρίς περαιτέρω κλυδωνισμούς την εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Η παροχή από το νόμο διευκολύνσεων προσφέρει την ασφάλεια την οποία χρειάζονται για να διατηρήσουν τον προσανατολισμό τους, να αντιμετωπίσουν τη δυσχερή αυτή μεταβατική φάση, να αναδιοργανώσουν την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, κατά τρόπο που εντέλει εξυπηρετεί και το συμφέρον των πιστωτών. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικης διαδικασίας, εργασιακής εφεδρείας καθώς και εργαζόμενοι στο Δημόσιο των οποίων οι συνολικές αποδοχές μειώνονται τουλάχιστον 30% λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που αφορούν το ενιαίο μισθολόγιο και έχουν συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων και τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τα πιστωτικά ιδρύματα και να επιτύχουν να εφαρμοστούν ένα από τα ακόλουθα μέτρα.
Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις δανείων:
α) περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάριτος,
β) αναστολή κατά τη διάρκεια της εφεδρείας της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση και
γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου για τρία χρόνια.
Εφόσον πρόκειται για πιστώσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού να κάνουν χρήση των υπό στοιχεία α) ή β) παραπάνω δυνατοτήτων και να αποπληρώσουν το κατάλοιπο του λογαριασμού σε έξι έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Για τις παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζεται το επιτόκιο της σύμβασης.

2. Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της εφεδρείας. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής που απαιτούνται.

3. Δικαίωμα να ζητήσουν την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος έχουν οι πρωτοφειλέτες, οι εγγυητές και οι καθολικοί διάδοχοί τους.

4. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων από το παρόν άρθρο επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄) .

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση