iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 12-10-2011

Ανακοίνωση σύνταξης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 2222/12-10-2011 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση του Καλοχριστιανάκη Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", από το σύνολο της έκτασης που απεικονίζεται στο με ημερομηνία Ιανουάριος 2011 συνημμένο και θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Κώστα Ιορδ. Δατσέρη, κλίμακας 1:500, με στοιχεία περιμέτρου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 1 εμβαδού 6.707,31 τ.μ., στη θέση "Αγ. Πελαγία", περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου, νομού Ηρακλείου, το τμήμα αυτής υπό στοιχεία 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6, εμβαδού 5.517,19 τ.μ., χαρακτηρίστηκε ως μη δασική (γεωργική, παρ. 6α άρθρο 3 Ν. 998/79), που δεν εποπτεύεται από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Η υπόλοιπη έκταση με στοιχεία 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, εμβαδού 1.190,12 τ.μ., έχει χαρακτηριστεί ως μη δασική (γεωργική, παρ. 6α άρθρο 3 Ν. 998/79), έκταση με το αρ. 3123/22-1-1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου που επέχει θέση πράξεως χαρακτηρισμού γιατί δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79 και το οποίο έχει καταστεί τελεσίδικο.
Κατά της παραπάνω πράξης μας, η οποία εστάλη στον οικείο Δήμο Μαλεβιζίου για ανάρτηση επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού του καταστήματος, επιτρέπονται αντιρρήσεις του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσίευσής της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79, ενώπιον της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του νομού μας.
Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις, η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο διευθυντής Δασών Ηρακλείου,
Αναστάσιος Ιωάννου (δασολόγος).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση