iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Συμπλήρωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Μαλίων” με προϋπολογισμό 3.862.200,00 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται εξ’ ολοκλήρου από την κατηγορία εργασιών Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 3.071.642,71, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, δαπάνη ασφάλτου απολογιστικά).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011, δωρεάν, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου (θέση Λούτρες, βιολογικός Μαλίων - 700 07 Μάλια). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ (τηλ. 28970-32407) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 28970-34005, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος Μανασσάκης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ στις 8 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία
θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, μεμονωμένα ή σε κοινοπραξία, (όπως φαίνεται αναλυτικά και στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης):
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η, 4η τάξη και
5η τάξη (εντός νομού) για έργα κατηγορίας Υδραυλικών έργων. 1
β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
61.432,85 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Tο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013, από Εθνικούς Πόρους και Πόρους της ΔΕΥΑ Χερσονήσου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.


ΜΑΛΙΑ - Οκτώβριος 2011
Εμμ. Διαμαντάκης
Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΧ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση