iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου»

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών

Πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης:
- Συντήρηση λεβήτων-καυστήρων
- Συντήρηση ανελκυστήρων
- Αναγόμωση πυροσβεστήρων
- Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων
- Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
β) την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,
γ) το άρθρο 5 του Νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
δ) την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
ε) το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ» - (ΕΚΠΟΤΑ),
ζ) την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
η) το Π.Δ. 28/80,
θ) την απόφαση 2/10-10-2011 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου»

Καλούμε

Όσους επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών που αφορούν τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (πρώην 105), που θα δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις για κάθε εργασία. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις παραπάνω εργασίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί από το Γραφείο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου».
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών θα ανατεθεί στους καταθέτες της πιο συμφέρουσας προσφοράς η παροχή υπηρεσιών συντήρησης με απευθείας διαδικασία. Ως ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12:00, οπότε θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν οι προσφορές. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου», Λ. Ικάρου 66, Ν. Αλικαρνασσός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες: Γιαννουλάκη Μαρίνα.
Τηλ: 2810/228.887.
Fax: 2810/228.886.
e-mail:deuterovathmia@gmail.com.

Ο πρόεδρος,
Αγαπάκης Δημήτρης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση