iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 23-7-2009

Ανακοίνωση έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 4259/23-7-2009 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79, χαρακτηρίστηκε η έκταση που βρίσκεται στη θέση "Διάνοιξη τμήματος δρόμου Βορίζια-Νίδα", περιφέρειας Δήμων Ζαρού και Τυμπακίου (δημοτικού διαμερίσματος Βοριζίων και Καμαρών) και που ορίζεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, Α1, Δ1, Α'1, Α2, Δ2, Α3, Δ3, Α'3', Α4, Δ4, Α'4', 4', 4', 5', Α5’, Δ5', Α'5', 6', Α6’, Δ6’, Α'6', Α7’, Δ7’, Α'7', 9', 10', 11', 12', 13', 14', 15', 16', 17', Α8', Δ8', Α'8', 18', Α9', Δ9', Α10', Δ10', Α'10, 19, Α11, Δ11, Α'11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Α12, Α12’, 26', 25', 24', 23', 22', 21', 20', Α'11', Δ11', Α11’, 19', Α'10, Δ10, Α10, Δ9, Α9, 18, Α'8, Δ8, Α8, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Α'7, Δ7, Α7, Α6', Δ6, Α6, 6, Α'5, Δ5, Α5, 5, 4, Α'4, Δ4, Α4, Α'3, Δ3',Α3’, Δ2’, Α2’, Α'1', Δ1’, Α1', 3', 2’, 1', 1 στο συνημμένο και θεωρημένο από μας τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του μηχανικού Ιωάννη Σπυριδάκη συνολικού εμβαδού 19.746,35 τ.μ., κατά την εμβαδομέτρηση του παραπάνω μηχανικού ως δασική (παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 3208/2003) και κατατάχθηκε στην κατηγορία των παρ. 1ε του άρθρου 4 Ν. 998/79.
Η πράξη αυτή, με την οποία δε θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων θα δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δήμου Ζαρού και Τυμπακίου, με μέριμνα του δημάρχου του, προκειμένου να εκτεθεί επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79.
Κατά της παραπάνω πράξης μας επιτρέπονται αντιρρήσεις του γεν. γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον εντός δύο μηνών από της κοινοποίησής της ή της τελευταίας δημοσίευσής της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79 (ανάρτηση αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου και δημοσίευση περίληψής της μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες), εφόσον δε συντρέχει περίπτωση κοινοποίησής της, ενώπιον της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 10 Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του νομού μας.

Ο διευθυντής Δασών Ηρακλείου, Σταύρος Αγαπάκης (δασολόγος).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση