iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 31/8/2011

Ανακοίνωση έκδοσης απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Αμφισβητήσεων νομού Ηρακλείου

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Ηρακλείου, άρθρο 10 Ν. 998/79, με την αριθμ. 22/2011 απόφασή της, χαρακτήρισε έκταση εμβαδού 21.707,41 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση "Σφακόβρυση" Ροδιάς, περιφέρειας δήμου Μαλεβιζίου, ως δασική (παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 1 του Ν. 3208/2008).
Η παραπάνω απόφαση, με την οποία δε θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχειο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στάλθηκε στον οικείο Δήμο Μαλεβιζίου προκειμένου να αναρτηθεί επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεών του μερίμνη του δημάρχου του, σύμφωνα με την αριθμ. 78806/4479/27-5-1993 απόφαση του υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 396/ΤΒ/31-5-1993).
Η απόφαση αυτή προσβάλλεται ενώπιον της Δευτεροβαθμίου Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων με έδρα το Εφετείο Κρήτης.
Η δίμηνη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αυτής αρχίζει για μεν τους τρίτους, που έχουν έννομο συμφέρον, από την τελευταία δημοσίευση της απόφασης αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79 (ανάρτηση αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου και δημοσίευση περίληψης μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες), για εκείνους δε που είχαν προσφύγει ενώπιον της πρωτοβαθμίου επιτροπής από της επιδόσεώς τους της απόφασης.

Ο διευθυντής Δασών Ηρακλείου,
Αναστάσιος Ιωάννου (δασολόγος).Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση