iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο 13-10-2011
Αρ. Πρωτ.: 29

Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πρεβελάκη και Γρεβενών, στο Ηράκλειο, την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 και την ίδια ώρα.
Αποκλειστικό θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου και η εναρμόνισή του με το καταστατικό του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ώστε να καταστεί δυνατή η Πανελλήνια Έκφραση του κλάδου με τη διεξαγωγή ενιαίων εκλογών.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. γ «Αι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν περιπτώσει ισοψηφίας η πρότασις επαναλαμβάνεται, εάν δε αύθις γίνη ισοψηφία η πρότασις απορρίπτεται εν τω συνόλω της. Προκειμένου περί τροποποιήσεως του καταστατικού του συλλόγου ή διαλύσεως τούτου, απαιτείται παρουσία των 3/4 των μελών κατά την ψηφοφορίαν».
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. η «Δικαίωμα του εκλέγειν, εκλέγεσθαι και ψηφίζειν προς λήψιν αποφάσεων εις τας Γεν. Συνελεύσεις έχουν μόνο τα τακτικά και ταμειακώς εν τάξει μέλη».
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. ε «ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης».

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος, Χαράλαμπος Χατζηβασίλης.
Ο γραμματέας, Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση