iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ηράκλειο 12/10/2011
Αρ. πρωτ.: 164191

Προκήρυξη διακήρυξης

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, τηλ. 2810/399.399, φαξ 2810/229.207 ΤΚ 71202 προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια "Λαμπτήρων διαφόρων τύπων", σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (υπ., απόφαση 11389/93) με τον Ν. 2741/99 αρθρ. 25414.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
3. Τα έγγραφα που αφορούν στην προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο, Τμήμα Προμηθειών, υπεύθυνος κ. Βασίλης Τζανιδάκης, τηλ. επικοινωνίας 2810/399.185 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr
4. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στον Δήμο Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, την 25/10/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να κατατεθούν την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας και Ελέγχου των δικαιολογητικών του διαγωνισμού ή να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
5. Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της παρούσας προκήρυξης. Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.
6. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 4/11/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
8. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και είναι 3.000,00 ευρώ.
Ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου, Μιχάλης Περισυνάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση