iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άνω Βιάννος 12/10/2011
Αρ. πρωτ.: 9840

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο (-Α) επαφής Δήμου Βιάννου
Διεύθυνση: άνω Βιάννος
Τ.Κ. 70.004
Πληροφορίες: Παν. Τσακμόπουλος
Τηλ.: 28953/40.157
Φαξ: 28913/40.159

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι: "Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου για το σχολικό έτος 2011-2012".
ΙΙ.1.1. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: Η παρούσα υπηρεσία αφορά τις μεταφορές μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2011-2012, καθώς, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 35253/28-7-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 1701/01-08-2011, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στους Δήμους.
Προϋπολογισμός του έργου: Συνολικός: 156.398,50 ευρώ (με ΦΠΑ 13%).
Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης/υπηρεσίας του έργου αναλύεται σε:
- Δαπάνη δρομολογίων: 138.405,75 ευρώ.
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 17.992,75 ευρώ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί ως ακολούθως:
Είτε για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος αυτών.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, οικονομικές και τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις.
Εγγύηση συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά του.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το άρθρο 26 του Π.Δ. 28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζόμενης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων, που αφορά η προσφορά του αναδόχου.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της α’θμιας Αυτοδιοίκησης (Κ.Α. 15-6162.001).
Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, ακολουθουμένης της διαδικασίας των άρθρων 53 και 54 του Π.Δ. 28/1980 και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Δε θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο.
3. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.
Η εκτέλεση της σύμβασης δεν υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), καθώς και στο Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
ΙΙΙΒ.1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 23 του τεύχους της διακήρυξης, ενώ στην παράγραφο 23,4 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί
Με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

ΤΜΗΜΑ ΙV Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η οικονομικότερη προσφορά.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι η 11η Νοεμβρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου (Άνω Βιάννος, Τ.Κ. 70.004, τηλ. 28953/40.157) κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες 07:30 έως 14:00, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 20,00 ευρώ σε μετρητά για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 15η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00, μετά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές κατατίθενται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βιάννου, Άνω Βιάννος, Τ.Κ. 70.004, τηλ. 28953/40.157, φαξ 28950/404.159, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: Κατά των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα: α1 κατά του Πρακτικού Διαγωνισμού της Ε.Δ. (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής).
α2 Κατά της απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι προθεσμίες για ενστάσεις αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων πρακτικών.

Ο δήμαρχος, Παύλος Μπαριτάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση