iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 5


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πεζά 12/10/2011
Αρ. πρωτ. 23678

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων νομού Ηρακλείου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. απόφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185β') περί ΕΚΠΟΤΑ για προμήθεια υδραυλικών υλικών σύμφωνα με την 65/2011 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.
Προϋπολογισμός: 44.487,19 ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 2.225,00 ευρώ, με διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Τόπος παράδοσης: Έδρα του Δήμου.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/10/2011, ημέρα Τρίτη, μέχρι ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (κόμβος Πεζών, Τ.Κ. 70.100).
Αποσφράγιση των προσφορών: 25/10/2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (Κόμβος Πεζών, Τ.Κ. 70.100).
Οι προσφορές για το διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών (25η Οκτωβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (24η Οκτωβρίου).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813/401.101 και 2810/743.830 (κ. Βελεγράκης, Τμήμα Έργων Υποδομής Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων).

Ο δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση