iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πεζά 12/10/2011
Αρ. πρωτ. 23676

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων νομού Ηρακλείου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. απόφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β') περί ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 64/2011 μελέτη του Τμήματος Έργων Υποδομής του Δήμου, για προμήθεια "Προμήθεια ελαστικών", για τις ανάγκες του Δήμου.
Προϋπολογισμός: 30.983,70 ευρώ.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 1.550, ευρώ για την προμήθεια ελαστικών με διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Τόπος παράδοσης: Έδρα του Δήμου.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/10/2011, ημέρα Δευτέρα, μέχρι ώρα 12:00 στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά, Τ.Κ. 70.100).
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24/10/2011, ημέρα Δευτέρα, μέχρι ώρα 12:00 στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά, Τ.Κ. 70.100).
Οι προσφορές για το διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (24η Οκτωβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (23η Οκτωβρίου).
Τα έξοδα δημοσίευσης υπολογίζονται περίπου στο ποσό των 250,00 ευρώ και θα πληρωθούν από τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813/401.135 (κ. Βελεγράκης Ιωάννης, Τμήμα Έργων Υποδομής Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων).

Ο δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση