iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πεζά 12/10/2011
Αρ. πρωτ. 23634

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων νομού Ηρακλείου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β') περί ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 67/2011 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου, για προμήθεια "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κοντέινερ συλλογής ογκωδών απορριμμάτων" για τις ανάγκες του δήμου.
Προϋπολογισμός: 54.987,15 ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα:
α) 1.730,00 ευρώ για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων (προϋπολογισμός οικείας μελέτης).
β) 1.025,00 ευρώ για την προμήθεια κάδων ανοιχτού τύπου "Containers" (προϋπολογισμός οικείας μελέτης) με διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Τόπος παράδοσης: Έδρα του δήμου.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 24η/10/2011, ημέρα Δευτέρα, μέχρι ώρα 10:00 στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά, Τ.Κ. 70.100).
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24η/10/2011, ημέρα Δευτέρα, μέχρι ώρα 10:00 στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών (Πεζά, Τ.Κ. 70.100).
Οι προσφορές για το διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στον δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (24η Οκτωβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (23η Οκτωβρίου).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813/401.127 (κ. Παρασκευά Χ., Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων).

Ο δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση