iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 10 Οκτωβρίου 2011
Αρ. πρωτ.: 86926/35777

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 58302/23324/27-09-2011 απόφασης του περιφερειάρχη Κρήτης, σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο "Ισόγεια εμπορική αποθήκη με πατάρι", ιδιοκτησίας "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ" (κωδ. ΕΣΥΕ 631.2α και 631.2β) υποκατηγορίας 3 της Δεύτερης (Β') κατηγορίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002 και χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ 1087/Β/5-8-03).
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα, πλ. Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλ. 2813/400.234, φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Φασουλάς Μύρων).
β) Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος (αρμόδιος κ. Βασιλάκης Μιχ., τηλ. 2813/410.128).

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Πιτσούλης.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση