iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πεζά 12/10/2011
Αρ. πρωτ. 23635

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80)

Ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων για το σχολικό έτος 2011-2012 με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του ΔΚΚ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας είναι 146.249,30 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Α’θμιας Αυτοδιοίκησης.
Η δημοπρασία θα γίνει την 8η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων από αρμόδια Επιτροπή.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Γ. Συνεταιρισμοί.
Με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 4.387,48 ευρώ, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων (τηλ. επικοινωνίας 2813/401.127 κ. Χαρά Παρασκευά).

Ο δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση