iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Δια της υπ' αριθμ. 5026/11-10-2011 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Γεωργίου κ. Γιουκάκη, επεδόθη στον κ. εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης, για λογαριασμό του Πασχάλη Φίλιου του Χρήστου και της Ελένης, μετονομασθείς από Πασχάλης Καραθεωδώρου του Χρήστου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΑΒ ΟIΚ 2479/10-04-2006 Απόφασης του Νομάρχη Έβρου, πρώην κάτοικου Χερσονήσου, μετέπειτα Καματερού Αττικής, οδός Φυλής αρ. 1, και ήδη αγνώστου διαμονής και διεύθυνσης, με εντολή της Δικηγόρου Αθηνών Αικατερίνης Ρέππα, πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.)), με έδρα στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρ. 11, νόμιμα εκπροσωπούμενη, την από 06/10/2011 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της ως άνω δανείστριας κατά του οφειλέτη Πασχάλη Φίλιου του Χρήστου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Χερσονήσου, μετέπειτα Καματερού Αττικής, οδός Φυλής αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής και διεύθυνσης, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η Αναγγελία να καταταγεί προνομιακά η επισπεύδουσα τράπεζα ως πρώτη ενυπόθηκη δανείστρια στο συνταχθεισόμενο πίνακα κατάταξης και να λάβει προνομιακά και προ παντός άλλου δανειστή εκ του πλειστηριάσματος την αναγγελλόμενη απαίτηση ποσού 86.699,38 (ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) εντόκως νομίμως από 29/9/2011 μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως της απαίτησης.

Ηράκλειο 12/10/2011

Ο δικαστικός Επιμελητής, Γεώργιος Κ. Γιουκάκης.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση