iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 4-10-2011

Ανακοίνωση σύνταξης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 3987/4-10-2011 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση του Κωνσταντίνου Δ. Κουτεντάκη, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", η έκταση η οποία βρίσκεται στη θέση "ΠΕΛΕΚΗΤΑ-ΧΡΙΣΤΟΥ" Γουβών, Περιφέρειας Δήμου Χερσονήσου, έχει εμβαδόν 3.389,11 τ.μ. και ορίζεται με τα στοιχεία 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 στο συνημμένο στην παραπάνω πράξη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Ε. Δαμασκηνάκη, χαρακτηρίστηκε ως μη δασική (παρ. 6α, άρθρο 3, Ν. 998/79), που δεν εποπτεύεται από την Υπηρεσία μας, στα πλαίσια των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της παραπάνω πράξης μας, η οποία εστάλη στον οικείο Δήμο Χερσονήσου για ανάρτηση επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος επιτρέπονται αντιρρήσεις του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσίευσής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79, ενώπιον της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρου 10, Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του νομού μας. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις, η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο διευθυντής Δασών, Αναστάσιος Ιωάννου (δασολόγος).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση