iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 6-9-2011

Ανακοίνωση σύνταξης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 3216/6-9-2011 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση του Εμμανουήλ Γ. Αναγνωστάκη, κατοίκου Γουβών, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", η έκταση η οποία βρίσκεται στη θέση "ΣΕΛΙ" Άνω Γουβών, Περιφέρειας Δήμου Χερσονήσου, έχει εμβαδόν 10.557,35 τ.μ. και ορίζεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 1, στο συνημμένο στην παραπάνω πράξη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Νικολάου Μιχ. Τσατσαρη, χαρακτηρίστηκε ως μη δασική (γεωργική, παρ. 6α, άρθρο 3, Ν. 998/79), που δεν εποπτεύεται από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της παραπάνω πράξης μας, η οποία εστάλη στον οικείο Δήμο Χερσονήσου για ανάρτηση επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, επιτρέπονται αντιρρήσεις του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσίευσής της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79, ενώπιον της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρου 10, Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του νομού μας. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις, η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο διευθυντής Δασών, Αναστάσιος Ιωάννου (δασολόγος).Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση