iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Συγκ/κών Έργων

Αρ. πρωτ.: Τ.Υ. 87717/36097
Ηράκλειο 12/12/2011

Περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου".
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ και συγκεκριμένα με προϋπολογισμό Η/Μ 39.394,53 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, μέχρι τις 27/10/2011.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813/410.246, φαξ επικοινωνίας 2810/342.295, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γ. Ανδριανάκης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/11/2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων".
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1, Α2 ή τάξη 1η στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά, β) προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ, και γ) προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 787,89 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Ευρ. Κουκιαδάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση