iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Γούρνες 12/10/2011
Αρ. πρωτ.: 693
Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες: Τηλέφωνο:
FΑΧ: web page:
Γούρνες, 70.014, Νικ. Βασιλάκης, 2813/404.640, 2813/404.608, www.hersonisos.gr


ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο δήμαρχος Χερσονήσου γνωστοποιεί ότι θα προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις:
* Του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
* Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και
* Την ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. εγκ. 55/74802/29-12-2010,
* Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χερσονήσου
στην πλήρωση θέσης ειδικών κατηγοριών προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:
Μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχ/κού, με εξειδίκευση τον αστικό σχεδιασμό.
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ στις διατάξεις των άρθρων 11 και 17 του Ν. 3584/2007.
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόλησης ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 24 Οκτωβρίου 2011 στη έδρα του Δήμου (Γούρνες) τα σχετικά δικαιολογητικά που συνάδουν με τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα μαζί με βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωσή τους, για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.
Περισσότερες πληροφορίες: Νικόλαος Βασιλάκης, τηλέφωνα 2813/404.652-640.
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο και ειδικότερα στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και «ΠΑΤΡΙΔΑ».
Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Ο δήμαρχος Χερσονήσου,
Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση