iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρ. πρωτ. 7314
Ημερ. Πρωτ. 10/10/2011

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός κλειστού ημιφορτηγού

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Μακαρώνας Γρηγόρης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια ενός κλειστού ημιφορτηγού, προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ΕΚΠΟΤΑ "Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών", β) του Ν. 1069/80 και γ) τις ισχύουσες από τη Νομοθεσία διατάξεις για τη διεξαγωγή διαγωνισμών.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο κτήριο διοίκησης της ΔΕΥΑΗ, που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, με αριθμό 2, στη Φοινικιά και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την 24η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:30 π.μ. μέχρι 12 μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη ΔΕΥΑΗ μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία των ειδών αυτών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συν το ΦΠΑ, δηλαδή 861,00 ευρώ.
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2810/529.402, αρμόδιος υπάλληλος κ. Χάρης Τζαμπάζης, και 2810/360.813, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γιάννης Μαραγκάκης.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γρηγόρης Μακαρώνας.
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση