iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρ. πρωτ. 7312
Ημερ. Πρωτ.: 10/10/2011

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια-επισκευή υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης-άρδευσης

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Μακαρώνας Γρηγόρης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια-επισκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης-άρδευσης, προϋπολογισμού 265.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Του ΕΚΠΟΤΑ "Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών", β) του Ν. 1069/80 και γ) τις ισχύουσες από τη νομοθεσία διατάξεις για τη διεξαγωγή διαγωνισμών.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο κτήριο διοίκησης της ΔΕΥΑΗ, που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, με αριθμό 2, στη Φοινικιά και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την 27η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:30 π.μ. μέχρι 12 μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη ΔΕΥΑΗ μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τις εξαγωγές-τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης-άρδευσης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συν το ΦΠΑ, δηλαδή 16.297,50 ευρώ.
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη μεγαλύτερη έκπτωση επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2810/529.358, αρμόδιος κ. Χάρης Παπαματθαιάκης, και 2810/360.813, αρμόδιος κ. Γιάννης Μαραγκάκης.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γρηγόρης Μακαρώνας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση