iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 23-9-2011

Ανακοίνωση σύνταξης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 3991/23-9-2011 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", οι εκτάσεις που απεικονίζονται στα με ημερομηνία Μάιος 2011 συνημμένα και θεωρημένα στην παρούσα πράξη μας τοπογραφικά διαγράμματα με αριθμούς σχεδίου 1, 1' και 1'' του μηχανικού Εμμανουήλ Μ. Τσισμενάκη, κλίμακας 1:100, με στοιχεία περιμέτρου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, εμβαδού 452,98 τ.μ. (στο τοπογραφικό διάγραμμα με αρ. σχεδίου 1) και 1, 2, 3, 4, 1, εμβαδού 121,13 τ.μ. (στο τοπογραφικό διάγραμμα με αρ. σχεδίου 1'), στη θέση "Αμαριανό", και 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, εμβαδού 237,88 τ.μ., στη θέση "Κασταμονίτσα" (στο τοπογραφικό διάγραμμα με αρ. σχεδίου 1''), περιφέρειας δήμου Μινώα Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, χαρακτηρίστηκαν ως μη δασικές (γεωργικές, παρ. 6α, άρθρ. 3, Ν. 998/79), που δεν εποπτεύονται από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της παραπάνω πράξη μας, η οποία εστάλη στον οικείο Δήμο Μινώα Πεδιάδος για ανάρτηση επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού του καταστήματος, επιτρέπονται αντιρρήσεις του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσίευσής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79, ενώπιον της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του νομού μας. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις, η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο διευθυντής Δασών, Αναστάσιος Ιωάννου, δασολόγος.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση