iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός πρωτ. 28945
Γούρνες 11-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου

Διακηρύσσει ότι,

1. Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση χώρων και επισκευή κτιρίου Δημαρχείου» , με προϋπολογισμό 20.974,25 ευρώ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 17.052,24 ευρώ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2011, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Ελευθερίας 50 - 700 14 Λ. Χερσονήσου, αρμόδιος υπάλληλος κα Σακαράκη Γιώτα, τηλ. 28973-40000 ή από την έδρα του Δήμου Χερσονήσου, στο τηλ. 28973-40000. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.hersonisos.gr)
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία Οικοδομικά, ως και εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα .
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 342,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Χερσονήσου.
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Μαστοράκης


Μ.Ε.Δ.
Ακριβές αντίγραφο
Ο Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών


Βασιλάκης Νικόλαος
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση