iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ 45ΟΠ469Η2Ι-Ω32


Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σμύρνης 26 ,
Τ.Τ 712 01 Ηράκλειο Κρήτης ,
Τ.Θ 1285
Τηλ .: 2813-404440, 404424
Fax : 2810-300415
Email : [email protected]

A. Π: 12651
Ηράκλειο: 10-10-2011


ΠΕΡΙΛΗΨH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. : Δ/ΞΗ 12650/10-10-2011

Η 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1. Έχοντας υπόψη:
1. το Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» 2. το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 3. το Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 4. το Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες», 5. το Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π.» και άλλες διατάξεις. 6. το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 7. το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 8. Την με αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ. 10559/25-01-2007 Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία τα Κ.Υ. αποτελούν οργανικές Μονάδες των Νοσοκομείων στα οποία υπάγονταν αρχικά . 9. τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 10. To N.3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 11. το Π.Δ. 118/10-07-2007« Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) (Φ.Ε.Κ.150 Τεύχος Α’) 12. Το Ν. 3548/2007 « Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλαες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010 ». 13.Την με αριθ.6588/21-07-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.ΕΚ. 1650/Β/25-07-2011 Κ.Υ.Α.) με την οποία εγκρίνεται το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Π.Π.Υ.Υ. 2011 της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 14. Η με αριθμ.7528/05-09-2011 (ΦΕΚ 2045/Β/14-09-2011) με θέμα :« Έγκριση φορέα για τη διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2011 ,των Υγειονομικών Περιφερειών και των Φορέων Υγείας, του Υ.Υ.Κ.Α., έτους 2011». 15. Την με αριθμ.7420/31-08-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα:«Έγκριση φορέα για τη διενέργεια των Διαγωνισμών του ΠΠΥΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2011. 16. Η με αριθ. 8414/03-10-2011 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) περί εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών Π.Π.Υ.Υ. 17. Η με αριθμ. 188/10-10-2011 απόφαση του Διοικητή της 7ΗΣ Υ.ΠΕ Κρήτης σχετικής με την προκήρυξη του Διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διενέργεια τoυ παρακάτω Δημόσιου Ανοικτού Πρόχειρου Διαγωνισμού ως εξής:
ΑΡΙΘ.Δ/ΞΗΣ: 12650/2011 προϋπολογισμού δαπάνης 55.000 EURO συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0887 του προϋπολογισμού του έτους 2012 της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (Χ.Τ.) για την ανάδειξη συντηρητή-συντηρητών του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ακτινολογικών Μηχανημάτων & Εμφανιστηρίων) των Κέντρων Υγείας ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για ένα (1) έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 01 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ, Σμύρνης 26 Ηράκλειο-Κρήτης Ταχ. Κωδ. 71201, Τηλ: 2813-404440,2813-404437 ΦΑΞ: 2810-300415 Α.Φ.Μ : 999161778 , Α ΄ Δ .Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ .
Πληροφορίες: Κυριακάκης Μιχάλης, Πλατάκης Μιχάλης (τηλ.: 2813-404440, 2813-404424 ΦΑΞ: 2810-300415) .
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά μέχρι την προηγούμενη ημέρα και ώρα δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 31-10-2011 και ώρα 15.00 μμ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται .
Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα ,σε ΕΥΡΩ ,μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένη με αντίγραφο .
Αναλυτικές Διακηρύξεις και πληροφορίες θα δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών:
ΣΜΎΡΝΗΣ 26 Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Κρήτης.
ΤΗΛ. 2813-404440,404424
FAX: 2810-300415
Το κάθε τεύχος της Διακήρυξης θα διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών δωρεάν.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση