iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Γάζι 7-10-2011
Αρ. πρωτ.: 27974

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εργασιών

1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αξιοποίηση και διαμόρφωση άλσους Φόδελε του δήμου Μαλεβιζίου», με προϋπολογισμό 218.000,00 ευρώ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 149.492,40 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Πρασίνου με προϋπολογισμό 24.376,60 ευρώ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 27-10-2011 τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Μαλεβιζίου, οδός πλ. Μ. Κατσαμάνη, 71.414, Γάζι, αρμόδιος υπάλληλος Δήμος Μαλεβιζίου, τηλ. 2813/400.650 ή από την έδρα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο τηλ. 2813/400.650. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη 1 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. άρθρου 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην κατηγορία οικοδομικά και άνω και Α1 του ΜΕΕΠ και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου. β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας οικοδομικά και άνω και Α1 του ΜΕΕΠ και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.482,54 ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Μαλεβιζίου.


Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαμουλάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση