iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
Βοήθεια σπίτι

Απαντήσεις Χ.Καστανίδη για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"


Απάντηση δόθηκε σε αναφορά που κατέθεσε η Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κα Μαρία Σκραφνάκη, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χάρη Καστανίδη, σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Καστανίδης απάντησε ότι:
«Για την χρηματοδότηση των δομών, κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» εξασφαλίστηκε το ποσό των 60 εκ. ευρώ, υπό τον όρο της διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου συστήματος χρηματοδότησης για το 2012. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.»
Επίσης, στην απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών επισημαίνεται ότι: «μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει εξασφαλιστεί για το 2011 η κάλυψη από εθνικούς πόρους του κόστους παροχής υπηρεσιών σε εξυπηρετούμενους που δε θα καλυφθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, δεδομένου ότι αυτό συνδέεται πλέον με την ενίσχυση της απασχόλησης και απευθύνεται σε άνεργους ή απειλούμενους από ανεργία προκειμένου με την κατ’ οίκον παροχή βοήθειας στους μη αυτοεξυπηρετούμενους οικείους τους να αποδεσμευτούν από τη φροντίδα τους και να μπορέσουν να ωφεληθούν από άλλα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης. Με τους πόρους αυτούς, διασφαλίζεται η χρηματοδότηση δομών για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, όπως ορίζεται στο με Α.Π. 25634/ΕΥΣ 3472/8-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από τους ως άνω αναφερόμενους εθνικούς πόρους, έχουν ήδη μεταφερθεί στις Περιφέρειες οι σχετικές πιστώσεις, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι πληρωμές των φορέων παροχής του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».»
«Όσον αφορά τη στελέχωση των δομών, με την αριθμ.64/2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, ενημερώσαμε τους ΟΤΑ ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις δομές αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται έως τη λήξη τους, δηλαδή έως την 31/12/2011, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994, σε συνδυασμό με τις όμοιες τις παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.3731/2008. Επισημαίνεται ότι η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου απαγορεύεται από το άρθρο 103 του Συντάγματος.»


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση