iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 1184/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 1184/2011 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής Πρωτοδικών Ηρακλείου Μιχαήλ Εμμ. Τρευλάκης, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Έβανς αριθμ. 36, τηλ. 2810/288.896

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ

Στις είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και από ώρας 4 μ.μ. έως 5 μ.μ., της ίδιας ημέρας, ενώπιον της συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Μαρίας Δ. Κούρου, ή του νομίμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματός της, στην αίθουσα πλειστηριασμών του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης στο συνήθη τόπο πλειστηριασμών του άνω Ειρηνοδικείου θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το πιο κάτω αναφερόμενο και περιγραφόμενο ακίνητο του οφειλέτη Γεωργίου Παπουτσάκη του Δημητρίου και της Βιργινίας με ΑΦΜ 072644840, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ανδρέα Ρίτζου, αριθμ. 8, με επίσπευση του επισπεύδοντος Εμμανουήλ Φροσυνάκη του Γεωργίου και της Μαρίας, κατοίκου Λευκοχωρίου Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 120.000,00 ευρώ, για να πληρωθεί ο άνω επισπεύδων την απαίτησή του, που είναι 3.326,00 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, μέχρι την εξόφληση αφαιρουμένων των μέχρι τότε καταβολών. Το ακίνητο αυτό κατασχέθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 1183/28-7-2011 έκθεσή μου αναγκαστικής κατάσχεσης.
Σύμφωνα με το νόμο, αφού έλαβα υπόψη μου: α) το εκτελεστό πρώτο απόγραφο της με αριθμ. 436/5140/818/2010) απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, β) τη με αριθμ. 10660 β/24-2-2011 έκθεσή μου επίδοσης από την οποία προκύπτει ότι ακριβές κεκυρωμένο αντίγραφο της άνω απόφασης με επιταγή για πληρωμή κάτω από αυτό με επιμέλεια του άνω επισπεύδοντος επιδόθηκε νομότυπα στον καθ' ου η εκτέλεση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να πληρώσει συνολικά 3.326,00 ευρώ νομιμότοκα μέχρι την εξόφληση, και γ) την από 20-6-2011 εντολή που την υπογράφει η πληρεξούσια δικηγόρος του πιο πάνω επισπεύδοντος κ. Μαριλένα Φλυτζάνη, με την οποία μου παραγγέλλει τα όσα αυτή αναφέρει, γι' αυτό κατέσχεσα αναγκαστικά το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητό της, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεώς του.
Σε μία διηρημένη, ανεξάρτητη και αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 του Ν.Δ. 1024/1971 των αριθμ. 1002 και 1117 Α.Κ., καθώς και της με αριθμ. 2683/5-5-2005 σύσταση οριζόντιου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ευγενίας Μπορμπουδάκη, μίας οικοδομής που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, εντός της νέας επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως Ηρακλείου στην περιοχή "Άγιος Ιωάννης" Ο.Τ. 61, επί της οδού Ανδρέα Ρίτζου, αριθμός 8, δηλαδή σε οικόπεδο επιφάνειας αρχικά διακοσίων δέκα τετραγωνικών μέτρων (210 τ.μ.), μετά δε από ρυμοτομήσεις από το σχέδιο πόλης επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα έξι και τριάντα πέντε εκατοστών (186,35 τ.μ.), όπως φαίνεται και αποτυπώνεται το οικόπεδο αυτό με τα στοιχεία Α', Β', Γ, Δ, Ε, Ζ, Α', στο με χρονολογία "Απρίλιος 2003" τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αντώνη Κατσαράκη, το οποίο έχει προσαρτηθεί νόμιμα στην ως άνω αναφερόμενη με αριθμ. 2683/2005 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, και συνορεύει σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό βόρεια με ιδιοκτησία Μιχαήλ και Σουζάνας Τσαπάκη και με ιδιοκτησία Σωτηρίου Τζιγκουνάκη και με ιδιοκτησία Σωτηρίου Τζιγκουνάκη, νότια με ιδιοκτησία Μιχαήλ και Τριανταφυλλιάς Μουδάτσου, ανατολικά με ιδιοκτησία Χαρίδημου Κιοστεράκη και δυτικά με τμήμα που εδόθη σε ρυμοτομία με την πράξη εφαρμογής και πέραν αυτού με την οδό Ανδρέα Ρίτζου πλάτος 8 μέτρων.
Ειδικότερα: Στο διαμέρισμα με στοιχείο Γιώτα κεφαλαίο ένα (Ι-1) του ισογείου ορόφου, αποπερατωμένο, αποτελούμενο από τρία υπνοδωμάτια, λουτρό, καθιστικό, κουζίνα και έτερο δωμάτιο και διάδρομο, έχει εμβαδόν καθαρό 103,99 τ.μ. και συνορεύει βόρεια με βάτο δώμα αποκλειστικής χρήσης του ισογείου ορόφου, με κοινόχρηστο τμήμα δώματος, με λεβητοστάσιο και πέραν αυτών με ιδιοκτησία Μιχαήλ και Σουζάνας Τσαπάκη, νότια με κεντρικό κλιμακοστάσιο και με ιδιοκτησία Μιχαήλ και Τριανταφυλλιάς Μουδάτσου, ανατολικά με ιδιοκτησία Χαρίδημου Κιοστεράκη και Σωτηρίου Τζιγκουνάκη και δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Ανδρέα Ρίτζου.
Τίτλος κτήσης: Το με αριθμό 2722/27-5-2005 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ευγενίας Μπορμπουδάκη-Τσαγκαράκη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, στον τόμο 4369, με αριθμό μεταγραφής 311643, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του με αριθμό 2683/5-5-2005 συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, στον τόμο 4362, με τίτλο μεταγραφής 311259 και στο Εθνικό Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ 170634027006/0/2.
Εκτιμήθηκε δε το ακίνητο που κατασχέθηκε στο ποσό των 150.000,00 ευρώ.
Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 120.000,00 ευρώ.

Ηράκλειο την 6η Οκτωβρίου 2011

Ο δικαστικός επιμελητής, Μιχαήλ Εμμ. Τρευλάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση