iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

φορολογία


Επισημοποιείται το σύνολο των αλλαγών που συνιστούν τη νέα φορο-επιδρομή στα μεσαία και μικρά εισοδήματα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις. Τα νέα φορολογικά μέτρα, που προβλέπει το νομοσχέδιο, έχουν ως εξής:
Για κοινωνικούς λόγους, οι νέοι ηλικίας έως και 30 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, καθώς και τα άτομα με εδικές ανάγκες θα έχουν αφορολόγητο ποσό στις 9.000 ευρώ. Ειδικά για τους συνταξιούχους και τα άτομα με εδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από 9.000 ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα περιορίζεται ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των 9.000 ευρώ.
Επίσης το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογουμένου που τον βαρύνουν και κατά 3.000 για κάθε επόμενο τέκνο. Επιπλέον, θεσπίζεται μείωση στο 10% στο φόρο της κλίμακας των ακόλουθων δαπανών: α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) των μισθωμάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του, γ) της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, δ) των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αγορά α' κατοικίας, ε) των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, στ) των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας, ζ) της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, η) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε Δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ., θ) της αξίας των δωριζόμενων ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων, ι) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες κ.λπ., καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς, ιβ) των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου και ιγ) των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση